Skip to main content

Cancerpatienters utbredda selenbrist försämrar prognosen

Cancerpatienters utbredda selenbrist försämrar prognosenCancerpatienter som just fått diagnosen lider ofta brist på selen, vilket inte bara bidrar till sjukdomens utveckling utan också försämrar prognosen. Det finns flera orsaker till den utbredda selenbrist som en miljard människor världen över lider av. Det tyder dessutom på att större selentillskott till cancerpatienter har en positiv effekt på hälsa och livskvalitet under rehabiliteringen, och den positiva effekten är störst när selennivån i blodet förblir hög. Detta framgår av en tysk studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, där författarna kommer närmare in på selenets cancerhämmande egenskaper.

Rehabilitering är en process där en patient måste återfå fysiska och mentala färdigheter som har försämrats under sjukdomsförloppet eller behandlingen. Eftersom cancer anses vara en kronisk sjukdom kan patienterna dra nytta av rehabiliteringen före, under och efter behandlingen.
Många cancerpatienter upplever oönskad viktminskning, även före diagnosen, vilket tyder på undernäring. Dessutom kan cancerbehandlingen ge biverkningar som nedsatt aptit, illamående, kräkningar, smärta och matsmältningsproblem, vilket leder till ett minskat matintag. Metaboliska störningar kan också orsaka cancerrelaterad undernäring.
Det tyder också på att undernäring vid diagnostillfället försämrar prognosen, och att en viktminskning på 5–10 procent under strålbehandling har en negativ inverkan på den allmänna 5-årsöverlevnaden.
Var tredje cancerpatient är undernärd och det inkluderar både brist på de energigivande makronäringsämnena (kolhydrater, fett och protein) samt brist på mikronäringsämnen (vitaminer och mineraler), som beskrivs som dold hunger. Cancerpatienter kan alltså lida brist på viktiga mikronäringsämnen, även om energiintaget är tillräckligt högt.
Det antas att en miljard människor på världsplan lider brist på selen – särskilt på grund av utarmad jord, förändrade kostvanor och åldringsprocesser.
Selen är bland annat viktigt för ämnesomsättningen, energiomsättningen, immunförsvaret och som en viktig antioxidant som skyddar våra celler mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Man har länge fokuserat på att selenbrist gör cellerna sårbara och bidrar till utvecklingen av olika typer av cancer.
Zinkbrist är också vanligt, och detta mineral ingår i flera hundratals enzymprocesser och som en annan viktig antioxidant som även skyddar cellerna.
Syftet med den nya tyska studien var därför att undersöka förekomsten av selen- och zinkbrist hos cancerpatienter i början av rehabiliteringen, och därefter undersöka huruvida kosttillskott kan optimera blodnivån och förbättra livskvaliteten.

Större selentillskott vid brister har större effekt

I den tyska studien, som var en så kallad observationsstudie, deltog 271 patienter med cancer i bröst, tjocktarm och bukspottkörtel. Forskarna inhämtade och analyserade patienternas data från rutinmässiga frågeformulär (HRQoL), som behandlar frågor om livskvalitet före och upp till tre månader efter rehabiliteringen. Vid samma tre tillfällen fick patienterna även sina blodnivåer av selen och zink mätta via helblodsanalyser, som är mer exakta då de till skillnad från serumanalyser avslöjar cellernas innehåll av de två mineralerna.
Selenbrist var utbredd hos 34–90 procent av cancerpatienterna, och bristen var störst vid bukspottkörtelcancer. Brist på zink var inte så utbrett.
De deltagare som led av selenbrist fick högre dagliga tillskott på 300–600 mikrogram. Och det visade sig att tillskott med 600 mikrogram per dag var effektivare för att optimera blodnivån.
Det visade sig också att de större selentillskotten hade en positiv effekt på den allmänna livskvaliteten, energinivån samt den fysiska och mentala förmågan. Däremot upplevde patienterna en försämring av samma parametrar om selennivån i blodet sjönk.
Forskarna drar därför slutsatsen att selenbrist är utbredd bland cancerpatienter före och under rehabiliteringen. Selentillskott kan åtgärda dessa brister och förbättra livskvaliteten på flera parametrar. Dessutom håller den positiva effekten av selentillskott längre om blodstatusen inte sjunker under rehabiliteringen.

Dagliga selenrekommendationer och verkliga behov

Enligt New Nordic Nutrition Recommendations (NNR-2023) bör mäns dagliga selenintag ökas från 60–90 mikrogram, och kvinnors dagliga selenintag från 50–75 mikrogram. Ändå tyder flera studier på att de flesta behöver minst 100 mikrogram dagligen för att mätta selenoprotein P, som används som en markör för kroppens selenstatus.
I många studier har man gett 200 mikrogram per dag, och enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre säkra gränsen på 300 mikrogram. Men som det framgår av den nya tyska studien är det fördelaktigt att ge större doser under en period om det föreligger brist. Andra studier tyder också på att tillskott med selenjäst har den bästa effekt, eftersom selenjäst innehåller flera organiska selenföreningar.

Samband mellan utbredd selenbrist och ökande cancerförekomst

Selen ingår i cirka 25 olika selenoproteiner, däribland viktiga enzymer och kraftfulla antioxidanter, som bland annat har flera cancerförebyggande mekanismer. Men selenbrist är mycket utbrett i Europa, vilket också framgår av den nya tyska studien.

Referenser:

Christina Pfister, Joerg Schoenemann. Selenium in Cancer Rehabilitation – A Retrospective Study from a Specialized Clinic. Nutrients 2023 Sep.

Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2023

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.


  • Skapad