Skip to main content

Kan selen verkligen bromsa åldringsprocesser och förlänga livslängden?

Kan selen verkligen bromsa åldringsprocesser och förlänga livslängden?Selen ingår i en mängd metaboliska processer och som en antioxidant, som skyddar cellerna. Enligt nyare studier har selen också anti-aging-egenskaper som skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, cancer, demens och andra åldersrelaterade sjukdomar. Selen hjälper dessutom till att motverka nedsatt motståndskraft och kroniska inflammationer som också är förbundna med åldringsprocesser. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i tidskriften Medical News Today. En svensk studie på äldre, friska människor har dessutom visat att tillskott med selen och Q10 har en positiv effekt på hjärtfunktionen, livskvaliteten och livslängden.

Selen är ett spårmineral vilket betyder att vi behöver det i relativt små mängder. Ändå är selen livsviktigt eftersom det ingår i cirka 25 selenoproteiner som har betydelse för DNA-syntes, energiomsättning, ämnesomsättningshormoner, fertilitet, immunförsvar och reglering av inflammation.
Selen ingår dessutom i viktiga antioxidanter som GPx (glutationperoxidas) och TDR (tioredoxinreduktas), som skyddar celler och vävnad mot fria radikaler.
De fria radikalerna är några reaktiva atomer som kroppen själv producerar i samband med energiomsättning, cellsignalering, immunförsvarets angrepp på mikrober och andra fysiologiska processer. Men de fria radikalerna bör bara verka inom begränsade områden och i kontrollerad utsträckning, eftersom de annars via kedjereaktioner kan orsaka skador på kolesterol, cellmembran och DNA. Med tiden kan detta leda till cellskador, inflammation, förtida hudrynkor och en mängd åldersrelaterade sjukdomar.
Kroppens enda skydd mot de fria radikalerna är olika antioxidanter, där seleninnehållande antioxidanter spelar en mycket speciell roll som inga andra antioxidanter kan ersätta.

 • Vi bildar alla fria radikaler under en mängd metaboliska processer.
 • Effekterna av fria radikaler förstärks av åldringsprocesser, förgiftningar, inflammationsprocesser, tobaksrök och solens UV-strålning.
 • Vid oxidativ stress finns det för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter.
 • De seleninnehållande antioxidanterna spelar viktiga roller som ingen annan antioxidant kan ersätta.

Selenets anti-aging-fördelar

De biologiska åldringsprocesserna är komplexa eftersom de involverar molekylära skador, metabola obalanser, åderförkalkning, förändringar i immunförsvaret, ökad känslighet gentemot stressfaktorer i omgivningen och en mängd åldersrelaterade sjukdomar.
Enligt en översiktsartikel från 2018 kan selen motverka åldringsprocesser och förebygga en mängd åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Detta beror bland annat på att selen minskar kroniska inflammationer som är förbundna med åldringsprocesser. Kronisk inflammation är också associerad med ökad sårbarhet gentemot infektioner som covid-19 och influensa.
Enligt flera studier är selenoproteinerna ansvariga för många hälsofördelar.
I en översiktsartikel från 2021 har man exempelvis funnit att selenoproteinerna spelar en nyckelroll när det gäller avlägsnande av felveckade proteiner som klumpar ihop sig och ackumuleras under åldringsprocesser. Specialister har funnit att felveckade proteiner är vanligt förekommande vid åldersrelaterade sjukdomar, som inkluderar typ 2-diabetes och Alzheimers sjukdom.
Forskare har också funnit att seleninnehållande antioxidanter som GPx och TDR skyddar huden mot solens UV-strålning. I detta avseende är TDR just lokaliserad i keratinocyter, som är de dominerande cellerna i överhuden (epidermis).
I en studie från 2020 har man funnit att ett ökat intag av selen hänger samman med längre telomerer. Telomerer är några skyddande ämnen som sitter i änden av kromosomerna, och de har betydelse för hur många gånger en cell kan dela sig och när den dör. Vissa experter anser alltså att telomerernas längd är ett uttryck för åldringsprocesserna.
Flera forskare antar i allmänhet att högre nivåer av selen i blodet hänger samman med en längre livslängd. Man har alltså funnit att äldre personer med höga selennivåer i blodet uppvisar en betydligt lägre dödlighet i alla slags sjukdomar jämfört med äldre personer med låga selennivåer i blodet.
Det har också visat sig att människor som är äldre än hundra år har högre nivåer av selen och järn samt lägre nivåer av koppar i blodet jämfört med andra människor.
Ett antal studier har visat att selen skyddar mot en mängd åldersrelaterade sjukdomar, vilket framgår av följande:

Selenoproteinernas anti-aging-mekanismer

 • Ingår i en mängd ämnesomsättningsprocesser.
 • Betydelse för energiomsättning och optimalt utnyttjande av Q10.
 • Betydelse för DNA-syntes och avlägsnande av felveckade proteiner.
 • Betydelse för telomerlängden.
 • Betydelse för immunförsvaret och inflammationsprocesser.
 • Ingår i olika antioxidanter.
 • Skyddar celler och vävnader mot oxidativ stress.
 • Skyddar huden mot solens UV-strålning.
 • Reparerar oxidativa skador.

Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den största dödsorsaken. I en metaanalys har man funnit att låga nivåer av selen i blodet hänger samman med en högre förekomst av hjärt-kärlsjukdomar. Visserligen har vissa studier inte kunnat påvisa att selentillskott minskar hjärt-kärldödligheten, men det nyttar heller ingenting till att ge tillskott om selenintaget och blodets selennivåer redan är tillräckligt höga, och det är ofta fallet i länder som USA, där det finns rikligt med selen i jorden. Kvaliteten hos och upptaget av selentillskott har också en inverkan på studieresultat.
I den svenska KiSel-10-studien gav man selen i kombination med Q10 till en grupp äldre studiedeltagare. Eftersom jorden i Europa är selenfattig, och eftersom kroppens Q10-produktion sjunker med åldern, hamnar vi lätt i underskott av båda ämnena. Deltagarna fick därför 200 mikrogram selenjäst och 200 mikrogram Q10 i läkemedelskvalitet. Hela KiSel10-studien varade i cirka 5 år och visade att den grupp som fick selen och Q10 löpte 54 procent lägre risk för dödsfall och markant färre sjukhusinläggningar.
En uppföljning efter 12 år har dessutom visat att behandlingen med selen och Q10 också har en långtidseffekt på hjärtfunktionen och livslängden.
Man kan förmodligen förvänta sig en ännu större effekt om man fortsätter att ta tillskotten.

 • KiSel-10-studien är ganska unik, eftersom man har forskat på friska personer och tittat närmare på vad som håller dem vid god hälsa.

Cancer

Det är allmänt känt att rökning, övervikt, bearbetat kött, alkohol och UV-strålning ökar risken för cancer. Men många som följer officiella hälsoråd drabbas också av cancer. En bidragande och förbisedd orsak kan vara brist på selen, som det är svårt att få tillräckligt av genom kosten. Flera större studier visar dessutom att skillnaden i blodets eller naglarnas seleninnehåll mellan cancerpatienter och friska personer existerar långt innan sjukdomen uppträder.
Selen har flera cancerförebyggande mekanismer, som inkluderar kontroll och aktivering av otaliga gener. Antioxidanter som innehåller selen skyddar celler från DNA-skador och mutationer. Selen är också viktigt för immunförsvaret, som ska förstöra onormala celler och reglera inflammationer som ofta uppstår i samband med utveckling av cancer.
Ett stort antal studier har visat att selen har en förebyggande effekt på utbredda cancerformer som bröst-, prostata-, tarm- och urinblåsecancer. Detta gäller särskilt om kosten är rik på selen eller tillskotten är i form av selenjäst med många olika selenföreningar som liknar selenvariationen i selenrik kost.
Den så kallade SELECT-studien visade dock ingen effekt av naturliga orsaker. För det första hade studiedeltagarna redan höga nivåer av selen i blodet. Dessutom användes inte selenjäst med många selenformer, utan uteslutande en selenkälla (selenometionin) samt syntetiskt E-vitamin.

 • Årtionden av utländsk och dansk forskning har efter hand visat ett tydligt samband mellan selenbrist och vanliga cancerformer.

Ämnesomsättningssjukdomar

Förekomsten av ämnesomsättningssjukdomar ökar, och de är förknippade med många olika symtom som ofta feldiagnostiseras.
Sköldkörteln har den högsta selenkoncentrationen av alla vävnader, vilket indikerar att spårämnet har avgörande betydelse för ämnesomsättningen. Sköldkörteln producerar två ämnesomsättningshormoner som heter T4 (med fyra jodatomer) och T3 (med tre jodatomer).
T4 är passivt, och när ämnesomsättningen ska aktiveras sörjer en grupp seleninnehållande proteiner (dejodinaser) för att avlägsna en jodatom från T4, så att den omvandlas till det aktiva T3-hormonet, beroende på kroppens behov. De seleninnehållande antioxidanterna, GPx, skyddar samtidigt den hårt arbetande sköldkörteln mot oxidativ stress.
Ämnesomsättningssjukdomar som Hashimotos sjukdom, som ger låg ämnesomsättning, är mycket vanliga. Graves sjukdom, som är mindre utbredd, orsakar ökad ämnesomsättning. Båda sjukdomarna är autoimmuna. Flera studier har visat att dagliga tillskott med 200 mikrogram selen till patienter med autoimmuna sjukdomar i sköldkörteln kan ge en positiv effekt inom loppet av 3–6 månader. I två större danska studier – CATALYST och GRASS – har man gett 200 mikrogram selen dagligen till ämnesomsättningspatienter som inte gagnas av den medicinska behandlingen. Vi saknar fortfarande resultaten från dessa studier.

Kognitiv försämring

I takt med att det blir fler och fler äldre är det också fler som drabbas av kognitivt förfall. Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens.
Selenoproteinerna har betydelse för flera funktioner i det centrala nervsystemet. De seleninnehållande GPx-antioxidanterna motverkar även oxidativ stress. Detta är av stor betydelse eftersom hjärnan är särskilt sårbar för oxidativ stress, vilket beror på hög blodtillförsel samt ett högt innehåll av järn och omättade fettsyror.
Selenbrist kan leda till brist på vissa neurotransmittorer, vilket ökar risken för neurologiska sjukdomar. Hos patienter med Alzheimers sjukdom har man hittat selenkoncentrationer som var omkring 60 procent lägre jämfört med en frisk kontrollgrupp. Ett forskarteam från München har dessutom närmare klargjort de mekanismer genom vilka de seleninnehållande GPx4-antioxidanterna skyddar neuroner i hjärnan mot en typ av celldöd som kallas ferroptos.

 • Eftersom selennivåerna i blodet i allmänhet minskar med åldern, antas det att brister kan hänga samman med nedsatta funktioner i hjärnan.

Blodets selennivåer och dödlighet

Den engelska professorn Margaret Rayman har i årtionden påpekat den alarmerande selenbristen i Europa. I samband med selenets anti-aging-egenskaper har hon utfört en relevant studie som publicerades i tidskriften The Lancet 2012. Studien visar följande samband mellan blodets selennivåer och dödlighet.

Blodserum selen:

 • Under 105 mikrogram per liter = ökad dödlighet.
 • 105–170 mikrogram per liter = under genomsnittlig dödlighet.
 • 130–150 mikrogram per liter = lägst dödlighet.

I Europa ligger den genomsnittliga serumselennivån på mellan 80–100 mikrogram per liter, vilket ökar risken för förtida död.

Källor till selen och tillskott

Selen finns huvudsakligen i fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg, mejeriprodukter och paranötter. I Europa innehåller vegetabiliska källor endast begränsade selenmängder på grund av utarmad jord, och detta är den största orsaken till selenbrist. Samtidigt tyder det på att äldre personer kan ha ett ökat behov eftersom deras enzymprocesser kan vara tröga, och de löper en ökad risk för oxidativ stress.
I Danmark ligger de officiella rekommendationerna, RI, på 55 mikrogram, men cirka 20 procent av befolkningen får mindre selen än det. Studier pekar på att vi har behov av omkring 100 mikrogram om dagen för att mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens selenstatus.
I många studier där man har tittat på hjärt- och kärlsjukdomar, cancerpatienter och ämnesomsättningspatienter, har man gett tillskott på 200 mikrogram om dagen.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, sätter den övre gränsen till 300 mikrogram dagligen.

Selenhaltig förening och funktion:

 • Deiodinas typ 1–3: ämnesomsättningshormoner.
 • 1–6 (glutationperoxidas): kraftfulla antioxidanter.
 • Selenoptotein S: reglering av cytokiner och inflammationsrespons i celler.
 • Selenoprotein P: antioxidant och transport av selen i kroppen.
 • Selenoprotein R och N1: antioxidanter med flera andra funktioner.
 • Selenoprotein M: stora mängder i hjärnan. Funktionen är inte helt klargjord.
 • Selenoprotein T: ingår i cellstruktur och proteiner.
 • TXNRD 1-3: antioxidanter, mitokondrier, energiomsättning, ämnesomsättning.
 • MSRB1: reparerar oxidativa skador.
 • Metylselenol: motverkar ohämmad produktion och transport av problematiska NKG2D-ligander.
 • TDR (tioredoxinreduktas): antioxidant som skyddar huden mot solens UV-strålning.

Även vid mindre selenbrist kan inget av de selenberoende proteinerna fungera optimalt.

Referenser

Lindsey DeSoto. Does selenium really slow aging? Medical News Today. March 31, 2022

Lobachevsky University. Scientists have identified the role of chronic inflammation as the cause of accelerating aging. Medical Xpress. 2020

David Furman et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. Nature Medicine. 2019

Sabrina Sales Martinez et al. Role of Selenium in Viral Infection with a Major Focus of SARS-CoV-2. International Journal of Molecular Sciences. 28 December 2021

Zhonglin Cai. Selenium, aging and aging-related diseases. Aging clin Exp Res. 2019. Epub 2018

Yanlin Shu et al. Association of dietary selenium intake with telomere length in middle-aged and older adults. Clinical Nutrition. 2020

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previos 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.

Hagemann-Jensen Michael et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymfocyte Receptor NKG2D. The Journal of Biological Chemistry. 2014.

Kuorosh Sayehmiri et al. The association between Selenium and Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis

Malene Outzen et al. Selenium status and risk of prostate cancer in a Danish population. British Journal of Nutrition 2016

Bonelli et al. Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A Double-blind randomized trial. J. Gastroenterol 2013

K. Demircan et al. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biology. 2021

Mark Szwiec et al. Serum Selenium Level Predicts 10-Year Survival after Breast Cancer. Nutrients, 8 March, 2021

Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2011.

Hashimotos thyroiditis – den oversete folkesygdom. OUH, Odense Univesitetshospital 2018

Marcus Conrad. Selenium protects a specific type of interneurons in brain. EurekAlert. 2017

Margaret P. Rayman. Selenium and human health. The Lancet 2012

Outzen M, et al. The effect on selenium concentrations of a randomized intervention with fish and mussels in a population with relatively low habitual dietary selenium intake. Nutrients. 2015;7(1):608-24.

Pernille Lund. Sund og smuk hele livet. Ny Videnskab 2016

 • Skapad