Skip to main content

Magnesium kan lindra symptom på depression

Magnesium kan lindra symptom på depressionDet antas att 350 miljoner människor världen över lider av depression, och sjukdomen medför enorma ekonomiska och mänskliga kostnader. Eftersom det heller inte är alla som gynnas av traditionell medicinsk behandling, som dessutom är förbunden med ett antal biverkningar, finns det all anledning att eftersträva mer förebyggande och bättre behandlingar. En färsk studie publicerad på webbplattformen PLoS One visar nu att magnesiumtillskott kan vara ett säkert tillskott vid behandling av mild och måttlig depression. Forskarna har också funnit att magnesium kan ha en biokemisk effekt på humöret.

Magnesium ingår i mer än 300 olika enzymprocesser som bland annat påverkar kroppens energiomsättning, nervsystemet, muskelfunktionen, blodtrycket, blodsockret, vätskebalansen och benen. Enligt den nya studien och tidigare studier spelar magnesium också en roll för att hämma inflammationer i hjärnan som förknippas med depression. Det finns dock bara få studier som visar vilken effekt tillskott med magnesium kan ha på patienter som lider av depression.

Studiens lovande resultat

Emily Tarleton och hennes kollegor från University of Vermont i USA kontaktade 1 340 vuxna med mild eller måttlig depression. Utav dessa gick 126 personer med på att delta i studien medan de fortsatte med sin vanliga medicinska behandling. Medelåldern var 52 år, och något fler kvinnor än män deltog. Under de första sex veckorna fick hälften av deltagarna ett tillskott på 248 mg magnesiumklorid dagligen, följt av sex ”kontrollveckor” utan tillskott. Omvänt fick den andra gruppen inget magnesiumtillskott under de första sex veckorna, men samma dagliga magnesiumtillskott på 248 mg under de sista sex veckorna. Deltagarna visste alltså om de fick magnesiumtillskott eller inte.
Under den 12 veckor långa studien undersökte Tarleton och hennes kollegor deltagarnas symptom enligt en standardskala (PHQ-9) innehållande ett antal frågor för att klassificera mild, måttlig och svår depression.
Det visade sig att de deltagare som tog magnesiumtillskott under sex veckor fick sex poäng lägre i genomsnitt på skalan, och detta resultat anses vara kliniskt viktigt. Forskarna observerade dessutom en ganska snabb och positiv effekt efter bara två veckor, och det aktuella magnesiumtillskottet tolererades i allmänhet väl oavsett ålder, kön, användning av antidepressiva läkemedel och andra faktorer. Efter studien rapporterade 61 procent av deltagarna att de ville fortsätta att ta magnesiumtillskott.

Framtida forskning

Enligt Tarleton är det första gången man har genomfört en randomiserad klinisk studie av magnesiumtillskott till patienter med mild och måttlig depression. Resultaten är lovande, och forskarnas nästa steg blir att genomföra en ännu större befolkningsundersökning.
Samtidigt hävdar kritiker av studien att det lika väl kan handla om placebo, eftersom deltagarna som nämnt kände till när de fick magnesiumtillskott. Å andra sidan visar tidigare studier att magnesium kan dämpa inflammationer i hjärnan. Därför är det mycket relevant att Tarleton och hennes grupp i framtiden utför en större befolkningsundersökning som är placebokontrollerad.
Och under alla omständigheter kan patienter med mild och måttlig depression överväga magnesiumtillskott, eftersom andra studier pekar på hur mineralet har en effekt på hjärnans biokemi och humör.

Depressiva patienter har förhöjda biomarkörer för inflammation

Hos depressiva patienter har man funnit förhöjda biomarkörer för inflammation. Inflammatoriska budbärare som CRP (C-reaktivt protein) och interleukiner har visat sig kunna påverka de neurokemiska signaler som är involverade vid depression.
Sammantaget överför de inflammationsfrämjande budbärarna olämplig information till nervsystemet.

Inflammation hämmar serotonin som har betydelse för humöret

Under inflammation aktiveras vissa särskilda hjärnceller, mikroglia, som representerar immunsystemet för hela det centrala nervsystemet. När det händer hämmar enzymer produktionen av serotonin som är viktigt för ett gott humör, liksom melatonin som är viktigt för en god natts sömn. I stället produceras kinolinsyra, som är involverat i många psykiska störningar och bland annat kan utlösa irritabilitet och nervositet.

Antidepressiva läkemedel avhjälper inte inflammationerna

Som det framgår kan inflammationer hämma serotoninnivån, och flera antidepressiva läkemedel (SSRI) har just som syfte att reglera serotoninnivån. Men de antidepressiva läkemedlen avhjälper inte inflammationerna, som ofta kan vara den egentliga orsaken. Det kan också förklara varför vissa depressiva patienter inte gynnas av antidepressiva läkemedel.

Tillskott med magnesium motverkar inflammationer

Forskare från Mexiko, Iran och Australien har samlat in data från ett antal studier där de har fokuserat på proteinet CRP, vilket som nämnts är en markör för inflammation i kroppen. Enligt forskarna kan tillskott med magnesium resultera i en signifikant minskning av detta protein. Studien, som publicerades i tidskriften Current Pharmaceutical Design, visar att magnesium spelar en viktig antiinflammatorisk roll. Detta ligger i linje med tidigare studier som har visat att för lite magnesium, särskilt i kombination med för mycket kalcium, ökar risken för inflammationer.

Magnesiumbrist är vanligt

Magnesium förekommer främst i kärnor, mandlar, nötter, fullkorn, kål och andra kompakta grönsaker.
Det antas dock att 70–80 procent av den amerikanska befolkningen lider brist på magnesium.
Magnesiumbrist, som också är vanligt i Skandinavien, beror ofta på en ensidig, raffinerad kost. Hög konsumtion av socker, alkohol och andra stimulantia samt vattendrivande läkemedel och stress kan dessutom dränera kroppen på det livsviktiga mineralet. Insulinresistens, när cellernas förmåga att ta upp blodsocker är nedsatt, kan också dränera kroppen på magnesium, och ofta förekommer det många av ovanstående faktorer som förstärker varandra.

Alarmerande ökning av depression och bristfällig behandling

  • Antidepressiva läkemedel kan orsaka biverkningar som huvudvärk, apati, nedsatt sexlust, viktökning, ytterligare depression samt abstinens vid upphörande, vilket medför flera problem.
  • Många som får medicinsk behandling för depression lider i verkligheten av brist på väsentliga näringsämnen som magnesium, D-vitamin och omega-3-fettsyror, liksom av stress eller låg ämnesomsättning som inte åtgärdas.

Referenser

With health care cuts looming, low-cost magnesium a welcome option for treating depression – ScienceDaily
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170627152621.htm

Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180067

Magnesium found to treat DEPRESSION better than antidepressant drugs: New science – NaturalNews.com
http://www.naturalnews.com/2017-07-20-magnesium-treats-depression-better-than-antidepressant-drugs-science.html

Study finds magnesium may ease depression symptoms
http://www.nutraingredients.com/Research/Study-finds-magnesium-may-ease-depression-symptoms

Can magnesium help depression – or is it just a placebo? - Health News - NHS Choices
http://www.nhs.uk/news/2017/06June/Pages/Can-magnesium-help-depression%E2%80%93or-is-it-just-a-placebo.aspx

http://www.nutraingredients.com/Research/Magnesium-supplements-show-potential-anti-inflammatory-effects-Meta-analysis

L-.E. Simental-Mendia et al. Effects of magnesium supplementation on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Current Pharmaceutical Design. 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28545353

Stephen Daniels. Magnesium supplements show potential anti-inflammatory effects: Meta-analysis. 2017

  • Skapad