Skip to main content

Sambandet mellan dödsfall i covid-19 och D-vitaminbrist i Europa

Sambandet mellan dödsfall i covid-19 och D-vitaminbrist i EuropaDet är särskilt äldre och kroniskt sjuka som är sårbara för covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Det är också ett faktum att brist på essentiella näringsämnen försämrar immunförsvaret, vilket kan få allvarliga hälsokonsekvenser oavsett om man är vaccinerad eller inte. En stor studie av 19 europeiska länder har nämligen nu visat att låga nivåer av D-vitamin i blodet ökar risken för komplicerade covid-19-infektioner, sjukhusvistelser och dödsfall. Enligt forskarna är det därför nödvändigt att diskutera och optimera befolkningens D-vitaminstatus, vilket även gäller förmågan att stå emot framtida pandemier.

Under covid-19-pandemin kom de flesta människor undan med inga eller måttliga symtom. Och det är fortfarande äldre personer över 65 år och patienter med komorbiditeter som högt blodtryck, typ 2-diabetes och andra kroniska sjukdomar som är särskilt utsatta för komplicerade fall, sjukhusvistelser och dödsfall. Det är också känt att yngre populationer, som vi ser till exempel i Afrika, hade färre fall av covid-19-infektioner och färre dödsfall jämfört med befolkningar som européer, med fler äldre personer över 65 år. I mitten av 2021 hade covid-19-infektioner drabbat cirka 180 miljoner människor, där de europeiska regionerna rapporterade flest fall.
Undernäring och brist på näringsämnen ökar också risken för att bli smittad av covid-19, få komplikationer och avlida. Detta beror på att olika vitaminer, mineraler och fettsyror är av avgörande betydelse för ett välfungerande immunförsvar på flera fronter. I det här sammanhanget har det legat mycket fokus på D-vitamin, eftersom brist på D-vitamin är mycket vanligt – särskilt bland äldre och i nordliga klimat som Europa, där vi bara kan bilda D-vitamin under sommarhalvåret.

Ju mer D-vitamin i blodet, desto lägre risk för covid-19-infektion och dödsfall

Syftet med den europeiska studien var att titta närmare på sambandet mellan nivån av D-vitamin i blodet och hur den påverkar risken att avlida i covid-19. Forskarna inhämtade därför en mängd data från 19 europeiska länder under perioden 1 mars 2020 – 14 juni 2023 från ”Our World in Data”. Dessa data inkluderades sedan i en statistisk analys.
De 19 europeiska länderna omfattade Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike, Grekland, Ungern, Tjeckien och Slovenien. Men Grekland uteslöts senare från studien eftersom det saknades data för analysen.
Studien av de andra 18 länderna i Europa avslöjade att dödligheten i covid-19 var betydligt lägre i länder där den genomsnittliga nivån av D-vitamin låg på över 50 nmol/l, jämfört med de länder där den genomsnittliga nivån låg på under 50 nmol/l.
Sammantaget fanns det ett tydligt samband mellan nivån av D-vitamin i blodet och risken för att avlida i covid-19. Det bör också tilläggas att den nedre gränsen för blodets D-vitamininnehåll ligger på 50 nmol/l, och att de optimala nivåerna bör ligga på över 75 nmol/l.
Den europeiska studien har publicerats i tidskriften Nutrients. Här hänvisar författarna även till andra studier som visar en tydlig korrelation mellan brist på D-vitamin och risken att avlida i covid-19, däribland en tysk studie på 185 inlagda patienter.
Samtidigt är det problematiskt att brist på D-vitamin är så vanligt bland äldre och sårbara grupper. Detta beror bland annat på att de får mindre sol, att de har svårare att bilda och aktivera D-vitamin samt att de tar olika typer av läkemedel (bland annat kolesterolsänkande statiner), som ytterligare hämmar den egna produktionen och utnyttjandet.

D-vitaminets betydelse för immunförsvaret och hälsofarliga komorbiditeter

I studien beskriver författarna hur D-vitamin är viktigt för det medfödda immunförsvaret och vissa antibiotiska peptider i luftvägarna, som skyddar kroppen mot luftvägsinfektioner som covid-19. Dessutom reglerar D-vitamin de inflammatoriska processerna, vilket är en mycket viktig funktion, eftersom komplicerade fall av covid-19 just kännetecknas av hyperinflammation som kan orsaka det livshotande tillståndet ARDS (acute respiratory distress syndrome). Dessutom finns det också ett samband mellan brist på D-vitamin och komorbiditeter som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, vilket ökar risken för att infektioner med covid-19 ska bli livshotande. Därför kan tillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet indirekt minska risken för komplicerade covid-19-infektioner genom att minska dessa komorbiditeter.
Eftersom brist på D-vitamin är så utbrett bland äldre och andra sårbara grupper efterlyser författarna fler studier som kan avslöja effekten av D-vitamintillskott. Det bör också tilläggas att dessa tillskott ska vara av god kvalitet och tillräckligt stora för att optimera blodnivån.
Författarna efterlyser också att problematiken kring den utbredda D-vitaminbristen diskuteras i relation till framtida pandemier.

Referenser:

Amar S. Ahmad et al. Association between Average Vitamin D Levels and COVID-19 Mortality in 19 European Countries – A Population-Based Study. Nutrients 2023

Intermountain Healthcare: New study finds current dosing recommendations may not help patients achive optimal levels. EurekAlert. 2023


 

  • Skapad