Skip to main content

Omfattande covid-19-studie: Utbredd D-vitaminbrist ökar risken för infektion, komplikationer och dödsfall

Omfattande covid-19-studie: Utbredd D-vitaminbrist ökar risken för infektion, komplikationer och dödsfallEnligt en ny omfattande studie, baserad på ett antal systematiska översiktsartiklar och metaanalyser, ökar den utbredda bristen på D-vitamin risken att bli smittad av covid-19, drabbas av allvarliga komplikationer och dö till följd av ett urspårat immunförsvar. Samtidigt tyder det på att tillskott med D-vitamin kan minska svårighetsgraden och dödligheten bland patienter som är smittade med covid-19. I detta sammanhang är det också viktigt att tillskott optimerar blodnivån.

D-vitamin påverkar det medfödda immunförsvaret och det förvärvade immunförsvaret genom att slå på och av ett antal gener samt genom att reglera de inflammatoriska processerna. Det är givetvis viktigt att vi kan bekämpa infektioner med hjälp av inflammatoriska processer, och lika viktigt är det att dessa inflammatoriska processer stoppas när de olika patogenerna har bekämpats. Annars föreligger det en risk för att inflammationerna löper amok och skapar oxidativ stress som kan skada celler och vävnader.
I den nya omfattande studien (paraplyöversikt) samlade forskarna in en rad systematiska översiktsartiklar och metaanalyser för att utvärdera de många studier som behandlar D-vitamin i förhållande till förloppet av covid-19-infektioner. Forskarna inhämtade information i olika databaser som PubMed, Embase och Cochrane Library. Av 74 publikationer fanns det 27 metaanalyser som beskrev flera samband mellan blodets nivå av D-vitamin, D-vitamintillskott och svårighetsgraden av covid-19-infektioner.
Det visade sig att låga nivåer av D-vitamin i blodet var signifikant förbundna med en ökad svårighetsgrad och risk att dö av covid-19. Det visade sig också att tillskott med D-vitamin efter covid-19-diagnosen var förbunden med en betydligt lägre svårighetsgrad samt färre intensivvårdsinläggningar och lägre dödlighet.
Baserat på de många studierna och metaanalyserna tyder det därför på att brist på D-vitamin i blodet (under 50 nmol/L) ökar risken för infektion med covid-19, allvarliga komplikationer och dödsfall. Samtidigt finns det ett samband mellan D-vitamintillskott, färre komplikationer och färre dödsfall bland patienter som är smittade med covid-19.
Enligt forskarna ligger de utvalda systematiska översiktsartiklarna och metaanalyserna i linje med en annan färsk metaanalys, som visade att tillskott med D-vitamin minskar alla typer av dödlighet.

 • Infektioner med covid-19 (SARS-Cov-2), förkylning, influensa, HIV och herpes orsakas av olika RNA-virus som kontinuerligt muterar.
 • Därför är det omöjligt att ta fram effektiva vacciner mot dessa infektioner.

D-vitaminets roll i relation till covid-19 och andra sjukdomar

De flesta som smittas med covid-19 får en tyst infektion utan symtom eller ett lindrigt förlopp. Vid svåra fall utvecklar infektionen akut andningssvikt i luftvägsfunktionen, och tillståndet, som även kan uppstå vid svåra fall av influensa, kallas ARDS (acute respiratory distress syndrome). Det livshotande tillståndet orsakas av ett svagt och urspårat immunförsvar, vilket orsakar hyperinflammation i lungorna. Det kan också uppstå hyperinflammation och kaskader av andra reaktioner i blodkärl och andra organ, som i värsta fall leder till organsvikt och död. När infektioner med covid-19 och influensa blir livshotande beror det inte på virusen i sig, utan på att immunförsvaret spårar ur.
Det tyder också på att olämpliga inflammationer är den röda tråden i åldrandeprocesser och många kroniska sjukdomar – däribland cirkulationssjukdomar, diabetes, cancer och autoimmuna sjukdomar – som samtidigt gör patienter mer sårbara för covid-19-infektioner.
I den nya och omfattande studien går forskarna närmare in på D-vitaminets betydelse för den allmänna hälsan, med särskilt fokus på hur D-vitamin både stärker och reglerar immunförsvaret, vilket bland annat framgår av följande funktioner:

 • Reglerar en mängd gener via på och av-mekanismer.
 • Antimikrobiell aktivitet genom att stimulera polypeptider som katelicidin och β-defensin i luftvägarna.
 • Stimulerar interferon, vilket förhindrar att virus kan föröka sig i infekterade celler.
 • Aktiverar pro-inflammatoriska cytokiner, vilket resulterar i att infekterade celler förstörs och avlägsnas från luftvägarna.
 • Stimulerar och reglerar makrofager i det medfödda immunförsvarets akutberedskap.
 • Stimulerar och reglerar T-celler i det förvärvade immunförsvaret.
 • Stimulerar B-celler och antikroppsbildning.
 • Stärker epitelceller, som utgör naturliga barriärer i luftvägar, blodkärl och så vidare.
 • Sätter igång antiinflammatoriska cytokiner så att immunreaktionerna inte orsakar skador på celler och vävnader.
 • Bidrar till bred immunitet, där makrofager och T-celler spelar en särskilt stor roll i samband med virusinfektioner.

D-vitamintillskott för förebyggande och behandling

Enligt den nya omfattande studien drar forskarna slutsatsen att tillskott med D-vitamin kan vara användbart för att förebygga covid-19-infektioner såväl som komplikationer och dödsfall som följd. Detta gäller särskilt äldre och sårbara människor, vårdhemsboende och personer som i första för en inomhuslivsstil och inte får tillräckligt med sol. Det ska också tilläggas att vi inte kan bilda D-vitamin från solen på nordliga breddgrader under vintermånaderna eftersom solen står för lågt på himlen. Andra studier visar också att överviktiga personer har svårt att utnyttja D-vitamin från solen och kosttillskott, vilket leder till ett ökat behov i själva förebyggandet.
Forskarna understryker dessutom att D-vitamin har immunreglerande och antiinflammatoriska egenskaper som minskar svårighetsgraden och dödligheten hos personer som är smittade med covid-19. Samtidigt efterlyser forskarna mer forskning inom området kring den optimala dosen av tillskott och behandlingens varaktighet hos smittade patienter.
I Danmark rekommenderar hälsomyndigheterna tillskott med D-vitamin under vintermånaderna och tillskott under hela året om man inte får tillräckligt med sommarsol eller tillhör sårbara grupper. Då det tyder på att behovet av D-vitamin är individuellt bör man under alla omständigheter eftersträva en optimal nivå i blodet med hänsyn till immunförsvaret och de många andra funktioner och vävnader som är beroende av D-vitamin.

Referenser:

Fausto Petrelli et al. Vitamin D3 and COVID-19 Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analysis. Antioxidants 2023

Deirdre K. Tobias, Heike Luttmann-Gibson, Samia Mora, Jacqueline Danik, Vadim Bubes, Trisha Copeland, Meryl S. LeBoff, Nancy R. Cook, I-Min Lee, Julie E. Buring, JoAnn E. Manson. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

Iacopo Chiodini et al., Vitamin D Status and SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Clinical Outcomes. Frontiers in Public Health. 22 December 2021

Asma Kazemi et al. Association of Vitamin D Status with SARS-CoV-2 Infection or COVID-19 Severity: A Systematic Review and Meta-analysis. Advanced Nutrients 2021 Oct

 • Skapad