Skip to main content

D-vitaminets immunreglerande och antivirala funktioner

D-vitaminets immunreglerande och antivirala funktionerUnder vintermånaderna drabbas fler av luftvägsinfektioner vilket ofta beror på brist på D-vitamin, som är av avgörande betydelse för immunförsvaret. Dessutom reglerar D-vitamin inflammationsprocesser, så att infektioner inte blir komplicerade eller livshotande. I en ny översiktsartikel har forskarna tittat närmare på vilken betydelse D-vitamin har vid förebyggande och kontroll av akuta luftvägsinfektioner som covid-19 och influensa, med särskilt fokus på barn och unga. Forskarna uppmärksammar samtidigt att många behöver större tillskott som optimerar blodets nivå.

Akuta luftvägsinfektioner är en av de största orsakerna till att barnfamiljer och andra kontaktar sjukvården. Under de senaste åren har det legat mycket fokus på hur D-vitamin skyddar mot övre luftvägsinfektioner, särskilt orsakade av rhinovirus (förkylningsvirus), influensavirus och covid-19, samt nedre luftvägsinfektioner som bronkit och lunginflammation, som också kan orsakas av andra mikroorganismer. Men det har inte legat lika mycket fokus på det optimala innehållet av D-vitamin i blodet. Syftet med den nya översiktsartikeln var därför att titta närmare på detta, då de olika luftvägsinfektionerna kan fortgå på väldigt olika sätt. De flesta upplever alltså inga eller bara måttliga symtom. Men i vissa fall kan immunförsvaret vara svagt eller urspårat, så att åtföljande infektioner uppstår. Och i mycket sällsynta fall kan infektioner med covid-19 och influensa orsaka cytokinstormar och hyperinflammation som skadar cirkulation och organ.
Eftersom det inte finns så många kliniska data tillgängliga om covid-19 och andra infektioner bland barn och unga har forskarna mer specifikt undersökt 27 studier som behandlar huruvida brist på D-vitamin och tillskott med D-vitamin påverkar infektionsrisken och svårighetsgraden av luftvägsinfektioner.

  • D-vitaminbrist är utbrett bland barn och unga.
  • Särskilt på vintern och bland mörkhyade barn.
  • Allvarlig D-vitaminbrist ses oftast i späd- och småbarnsåldern samt igen i puberteten.
  • D-vitaminbrist är också vanligt bland vuxna.

D-vitaminbrist ökar risken för luftvägsinfektioner och komplikationer

Över hela världen är olika luftvägsinfektioner och brist på D-vitamin betydande hälsoproblem hos barn och unga. Flera studier har följaktligen visat att brist på D-vitamin ökar risken för förkylning, bronkit, influensa och lunginflammation, som framför allt inträffar under vintermånaderna och är en enorm mänsklig och ekonomisk hälsobörda. Det tyder också på att brist på D-vitamin ökar risken för andra luftvägsinfektioner som covid-19, och att infektionerna blir så komplicerade att de kräver sjukhusinläggning. Det tyder följaktligen på att blodets nivå av D-vitamin har ett omvänt samband med markörer för inflammation och svårighetsgraden av covid-19 och andra luftvägssjukdomar.

Tillskott med D-vitamin bör optimera blodets nivå

Tillskott med D-vitamin kan i allmänhet minska risken för luftvägsinfektioner. En metaanalys av 4 786 barn har visat att D-vitamintillskott dessutom fungerar effektivt tillsammans med antibiotika vid behandling av lunginflammation. Tillskott med D-vitamin till spädbarn och barn som har haft lunginflammation motverkar också att de får återkommande lunginflammationer.
Det gäller under alla omständigheter att optimera blodets nivå av D-vitamin. Enligt översiktsartikeln finns det följaktligen en växande konsensus kring blodets innehåll av D-vitamin, vilket bör ligga på över 75 nmol/l. Forskarna rekommenderar därför att alla åldersgrupper bör undvika brist på D-vitamin, och att det är relevant med tillskott som optimerar blodets nivå.

Hur påverkar D-vitamin immunförsvaret?

Den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom tillskott är inaktiv och måste först omvandlas i levern och därefter i njurarna, de vita blodkropparna och på andra ställen till den aktiva steroidformen, 1,25-dihydroxyvitamin D.
De flesta av kroppens celler har receptorer för den aktiva D-vitaminformen, som kan tränga in i cellerna och påverka gener genom en rad på-och-av-mekanismer. Det gäller även de olika vita blodkropparna som dendritceller, makrofager, T-celler och B-celler. D-vitamin har också betydelse för vissa antibiotiska peptider i luftvägarna och reparation av skyddande epitelceller i luftvägarna, kretsloppet och på andra ställen.
På så sätt aktiverar D-vitamin det medfödda immunförsvaret, som klarar de flesta smittsamma bakterier utan symtom, samt det förvärvade immunförsvaret, som är mer specialiserat och bildar antikroppar. Dessutom reglerar D-vitamin inflammationsprocesser så att de inte tar över och orsakar skada. D-vitamin kan följaktligen hämma de pro-inflammatoriska cytokinerna (IL-1, IL-6, IL-12, IL-17 och TNF-α) och öka de antiinflammatoriska cytokinerna (IL-10) via metaboliska processer som kallas NFKβ.
I översiktsartikeln kommer författarna närmare in på hur D-vitamin förhindrar att infektioner med covid-19 utvecklar komplikationer, då de orsakar cytokinstorm och hyperinflammation i lungor, blodkärl och andra organ, vilket i värsta fall kan leda till cirkulationssvikt och att patienten avlider.
Som framgår är det inte viruset i sig som gör de olika luftvägsinfektionerna komplicerade. Det är snarare för att immunförsvaret är för svagt för att bekämpa infektionerna, eller för att immunförsvaret reagerar med urspårade inflammationer som skadar frisk vävnad.

Rekommendationer gällande D-vitamintillskott och övre gräns för barn och vuxna

  • Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar att barn i åldern 0–4 år får tillskott med D-vitamin under hela året.
  • Barn som inte får tillräckligt med sol på sommaren eller är mörkhyade bör också få tillskott under hela året.
  • Det är viktigt att eftersträva en optimal nivå i blodet under hela året och hela livet.
  • EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag som ligger på 25 µg för spädbarn från 0–6 månader, 50 µg för barn från 6 månader–10 år och 100 µg för barn från 11 år samt vuxna.

Referenser:

Immunomodulatory Effects of Vitamin D in Respiratory Tract Infections and COVID-19 in Children. Nutrients 2023

Priyom Bose. The immunomodulatory and antiviral function of vitamin D. News Medical Life Sciences 2023.

Signe Sparre Beck-Nielsen & Christian Mølgaard. D-vitaminmangel hos børn og unge I Danmark. Ugeskrift for læger. 2015

  • Skapad