Skip to main content

Hörselnedsättning kan kopplas till brist på magnesium och kalcium

Hörselnedsättning kan kopplas till brist på magnesium och kalciumRisken för hörselnedsättning ökar med åldern och kostens näringsämnen har stor betydelse. Det tyder också på att magnesium och kalcium i rätt mängd minskar risken för åldersrelaterad hörselnedsättning. Detta framgår av en befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Författarna går också närmare in på hur magnesium och kalcium förebygger nedsatt hörsel via olika mekanismer och interaktioner mellan de två mineralerna.

Det antas att 350 miljoner människor världen över lider av permanent hörselnedsättning, vilket är en term som betyder att man hör dåligt på ett eller båda öronen. Åldersrelaterad hörselnedsättning börjar vanligtvis med att man inte kan höra höga frekvenser, som gräshoppor, och senare inte låga frekvenser eller djupa ljud som mansröster eller basen i musik. Flera studier har redan visat att mer än hälften av personer över 70 år lider av hörselnedsättning. Rökning och för mycket ljud kan också öka risken.

Näringsstatus och hörselnedsättning

Under senare år har man också uppmärksammat att ett gott näringstillstånd kan bidra till att förebygga eller lindra hörselnedsättning. Det har också gjorts flera enstaka studier om effekten av mineraler som kalcium och magnesium. Syftet med den nya studien var därför att undersöka sambandet mellan äldres intag av de två mineralerna och risken för hörselnedsättning.
Forskarna inhämtade data från en större amerikansk befolkningsstudie, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Den nya studien inkluderade 1 858 deltagare vars ålder var ≥ 70 år. Bland deltagarna hade 1 052 (56 %) av deltagarna lågfrekvent hörselnedsättning och 1 349 (73 %) hade svårt att höra vanliga samtal. Deltagarnas intag av kalcium, magnesium, C- och E-vitamin från mat, dryck och kosttillskott bedömdes enligt ett särskilt intervjuformulär, där uppgifterna registrerades i en databas för koststudier (FNDDS). Ett kombinerat intag av en del kalcium (≥ 1 044 mg) och en del magnesium (≥ 330 mg) visade sig vara associerat med en lägre risk för lågfrekvent hörselnedsättning och hörselnedsättning i vanliga samtal.

Hur påverkar interaktioner mellan kalcium och magnesium hörseln?

Enligt författarna är studien den första som tittar närmare på sambandet mellan kalcium och magnesium och risken för hörselnedsättning hos äldre. Det råder fortfarande osäkerhet kring de specifika mekanismerna, men forskarna kommer med olika antaganden. Det är allmänt känt att magnesium reglerar cellernas upptag av kalcium, så att det mesta kalciumet tas upp i bencellerna, och att celler i mjukvävnader endast innehåller mycket lite kalcium. Det beror på att kalciumjoner aktiverar cellerna i mjukvävnaden, och om för många kalciumjoner strömmar in i dessa celler blir de överaktiverade och stressade. Detta kan bland annat skapa inflammatoriska tillstånd och oxidativ stress, där fria radikaler skadar celler och vävnader. Oxidativ stress kan också påverka celler och vävnader i örat som är viktiga för hörseln. Mer specifikt hänvisar författarna till att magnesium blockerar överdrivet upptag av kalcium, vilket kan skada de sensoriska hårcellerna inuti innerörat och få blodkärlen att dra ihop sig. Magnesium är följaktligen en kalciumantagonist som säkerställer korrekt fördelning av kalcium i kroppen.
Författarna drar därför slutsatsen att en kost som innehåller mycket kalcium och magnesium minskar risken för hörselnedsättning hos äldre. Forskarna efterlyser samtidigt fler studier på området.

Referenser:

Xinmin Wei. Dietary magnesium and calcium intake is associated with lower risk of hearing loss in older adults: A cross-sectional study of NHANES. Frontiers in Nutrition. 2023.

  • Skapad