Skip to main content

Q10 och alfa-liponsyra vid kvarstående eller sena symtom av covid-19

Q10 och alfa-liponsyra vid kvarstående eller sena symtom av covid-19Efter en infektion med covid-19 drabbas en del av kroniska kvarstående eller sena symtom i form av trötthet, muskelvärk, depression och sömnstörningar. Enligt en studie publicerad i Clinical and Experimental Medicine verkar det som om tillskott med Q10 och alfa-liponsyra kan minska trötthet och andra symtom. Samtidigt kommer författarna in på hur Q10 och alfa-liponsyra på olika sätt har betydelse för cellernas energiomsättning och som antioxidanter, som skyddar cellerna mot oxidativ stress och cellskador.

I studien deltog 174 patienter i åldern 18–81 år som hade utvecklat kroniska post-covid-syndrom. 52 procent av patienterna led redan av andra sjukdomar som lungsjukdomar, typ 2-diabetes, psykiatriska sjukdomar och reumatiska sjukdomar. Patienternas kroniska trötthet bedömdes enligt en särskild poängskala, Fatigue Severity Scale (FSS), där tröttheten och effekten på vardagslivet var sämre ju högre poäng patienterna fick.
Patienterna delades in i två grupper som matchade med hänsyn till ålder, kön, BMI och andra parametrar. Studien pågick under två månader under vilka en grupp fick tillskott med 100 mg Q10 plus 100 mg alfa-liponsyra och den andra kontrollgruppen fick placebo.
Det visade sig att gruppen som fick Q10 och alfa-liponsyra fick ett mycket lägre poäng på trötthetsskalan FSS, jämfört med placebogruppen. Således uppnådde 53,5 procent av de patienter som fick tillskott med Q10 och alfa-liponsyra en poängminskning på trötthetsskalan som låg på över 50 procent. I kontrollgruppen var det bara 3,5 procent. Om poängminskningen på trötthetsskalan låg under 20 procent tolkades det som ingen respons. Här var det 9,5 procent i behandlingsgruppen och 25,9 procent i kontrollgruppen som bara uppnådde en minskning till under 20 procent på trötthetsskalan.
Enligt forskarna är studien den första i vilken man testar effekten av Q10 och alfa-liponsyra i samband med kroniska post-covid-syndrom.

Vilken effekt har Q10 och alfa-liponsyra på energinivån och cellhälsan?

Q10 är ett koenzym som har avgörande betydelse för mitokondriernas generering av energi i form av ATP i den så kallade elektrontransportkedjan. Dessutom fungerar Q10 också som en viktig antioxidant som skyddar celler och vävnader mot skador orsakade av oxidativ stress. Kroppen bildar själv den största mängden Q10. Men det egna bildandet sjunker med åldern. Det har också visat sig att nivåerna kan sjunka vid akuta och kroniska sjukdomar samt vid intag av kolesterolsänkande läkemedel (statiner). Flera studier har redan visat att tillskott med Q10 ofta kan minska kronisk trötthet, och vid dysfunktioner i mitokondrierna krävs ofta högre dagliga doser (100–500 mg).
Alfa-liponsyra kan syntetiseras av mitokondrierna, och ämnet reglerar flera processer som är involverade i bildandet av ATP. Dessutom fungerar alfa-liponsyra också som en antioxidant som stimulerar kroppen till att återanvända andra antioxidanter som C- och E-vitamin. Det tyder också på att alfa-liponsyra har en antiviral effekt.
I en studie (Sadeghiyan Galeshkalami et al) har man redan påvisat att kombinationen av Q10 och alfa-liponsyra lindrar diabetisk neuropati genom att reglera oxidativ stress och apoptos (programmerad celldöd).
Forskarna bakom den nya studien har nu visat att de två tillskotten också kan ha en positiv synergieffekt som kan minska trötthet i samband med kroniska post-covid-syndrom. Studien har publicerats i Clinical and Experimental Medicine och forskarna efterlyser nu större studier på området i form av dubbelblinda, placebokontrollerade studier som pågår under en längre tid.

  • Vi bildar själva Q10 och alfa-liponsyra.
  • Men det egna bildandet sjunker till följd av åldringsprocesser.
  • I vissa fall kan även akuta och kroniska sjukdomar minska den egna produktionen.
  • Eftersom Q10 och alfa-liponsyra har en synergieffekt i energiomsättningen och antioxidantförsvaret, valde forskarna att kombinera de två tillskotten.

Referenser

Maria Angela Barletta et al. Coenzyme Q10 + alpha lipoic acid for chronic COVID syndrome. Clinical and Experimental Medicine 2022

I-Chen Tsai et al. Effectiveness of Coenzyme Q10 Supplementation for Reducing Fatigue: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Frontiers in Pharmacology. 2022

  • Skapad