Skip to main content

D-vitamintillskott minskar behovet av opioider hos palliativa cancerpatienter

D-vitamintillskott minskar behovet av opioider hos palliativa cancerpatienterCancerpatienter upplever ofta svår smärta efter hand som sjukdomen utvecklas. Den palliativa behandlingen syftar till att lindra denna smärta och användningen av opioider som morfin är vanlig. Ändå visar det sig nu att patienter med terminal cancer som får starkare tillskott med D-vitamin får sitt behov av smärtbehandling minskat och känner sig mindre trötta. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer. Samtidigt är det ett faktum att brist på D-vitamin är vanligare bland cancerpatienter och att det kan medföra en förkortad livslängd.

Opioider som morfin har en smärtstillande effekt när de binder till opioidreceptorerna i bland annat centrala nervsystemet. Psyket påverkas också av att man bli euforiskt, avslappnad eller slö. Även efter kortvarigt bruk kan opioider orsaka missbruksproblem och ett ökat behov. Vid särskilt höga doser kan användarna dö av kvävning eftersom andningen upphör.

  • Opioider som morfin och kodein tillverkas av opiumvallmo.
  • Metadon, Tramadol och Fentanyl är exempel på syntetiska opioider.

D-vitamin, cancer och palliativ behandling

D-vitamin är viktigt för skelettet och immunförsvaret. D-vitamin betraktas dessutom som en neuroaktiv steroidhormon med betydelse för hjärnan, nervsystemet och humöret.
Det är vanligt att cancerpatienter i den sista palliativa fasen lider brist på D-vitamin. Tidigare studier har dessutom visat att låga nivåer i blodet hänger samman med smärta, ökad infektionsrisk, trötthet, depression och sämre livskvalitet.
En mindre icke-placebokontrollerad studie på patienter med terminal cancer pekar på att tillskott med D-vitamin kan öka livskvaliteten och minska behovet av opioider och antibiotika.
Forskare från Karolinska Institutet vid Stockholms universitet ville därför undersöka effekten av D-vitamintillskott till palliativa cancerpatienter genom att utföra en större randomiserad, placebokontrollerad studie.
Totalt deltog 244 patienter med terminal cancer som fick palliativ vård. I början av studien led alla brist på D-vitamin i blodet. Patienterna fick antingen 100 mikrogram D-vitamin om dagen eller placebo. De officiella rekommendationerna, RI, för olika befolkningsgrupper ligger på 5–20 mikrogram, så det handlade om en ganska hög dos motsvarande det gränsvärde som fastställts av Efsa – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.
Forskarna mätte sedan förändringar i patienters behov av opioider, vilket återspeglade deras smärta, och detta gjordes efter 4, 8 och 12 veckor.
Studien visade att de patienter som fick tillskott med D-vitamin upplevde en betydande minskning av opioidbruket jämfört med placebogruppen.
Dessutom upplevde patienterna i D-vitamingruppen mindre cancerrelaterad trötthet. Å andra sidan fanns det ingen skillnad i livskvalitet eller antibiotikaanvändning mellan de två grupperna.
Enligt forskarna är denna studie den första randomiserade, placebokontrollerade studien som visar effekten av D-vitaminbehandling till palliativa cancerpatienter när det gäller lindring av smärta och trötthet. Dessutom tolererade alla patienter de starka D-vitamintillskotten väl.
Studien hade dock en enda svaghet, eftersom bara 150 av de 244 patienterna var i stånd att slutföra de 12 veckorna med D-vitamintillskott eller placebo. Detta beror på att de var terminala patienter, varav många dog efter hand.
Den svenska studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer.
Dessutom tyder tidigare studier på att brist på D-vitamin även ökar behovet av opioider vid annan smärtbehandling och missbruk, och att D-vitamintillskott kan vara relevant som ett led i behandlingen.

Mer fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin

Som nämnts är brist på D-vitamin vanligare hos cancerpatienter, vilket beror på flera faktorer som inomhuslivsstil, längre sjukhusvistelser, undvikande av solljus efter strålning och kemoterapi samt nedsatt näringsstatus på grund av aptitlöshet.
Svår brist på D-vitamin medför dessutom att kritiskt sjuka cancerpatienter läggs in på intensivvård och avlider inom ett år. Därför kan cancerpatienter som har avslutat sin intensivvårdsbehandling dra nytta av att ta tillskott med D-vitamin. Detta framgår av en studie från Wien, publicerad i tidskriften Nutrients, som tidigare omnämnts på denna webbplats. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att D-vitamin har flera cancerförebyggande mekanismer. Därför är det viktigt att vara välförsedd med D-vitamin under hela livet.

Referenser:

Maria Helde Frankling et al. ´Palliative-D´-Vitamin Supplementation to Palliative Cancer Patients: A Double Blind, Randomized Placebo-Controlled Multicenter Trial, Cancers 2021

Karolinska Institutet. Vitamin D reduces the need for opioids in palliative cancerpatients. ScienceDaily. August 5, 2021

Lajos V. Kemény et al. Vitamin D deficiency exacerbates UV/endorphin and opioid addiction. Science Advances, 2021

U.S. Department of Health and Human Services. What is the U.S. Opioid Epidemic? 2021
Nina Buchtele et al. Prevalence and Impact of Vitamin D Deficiency in Critically Ill Cancer Patients Admitted to the Intensive Care Unit. Nutrients 2021

Nikki Hancocks. Study puts cancer patient vitamin D deficiency under the spotlight. NUTRAingredients.com 2021

Paulette D Chandler et al. Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer. JAMA 2020

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202020/Nye-D-vitamin-anbefalinger-til-b%C3%B8rn-og-voksne.aspx

  • Skapad