Skip to main content

Ny studie: De flesta kosttillskott främjar inte hjärthälsan eller livslängden

- eftersom kvaliteten är helt avgörande

Ny studie: De flesta kosttillskott främjar inte hjärthälsan eller livslängdenDe flesta kosttillskott med vitaminer och mineraler kan inte kopplas till längre livslängd eller skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Men fiskoljor har en god effekt. Detta framgår av en större analys från Johns Hopkins University. Å andra sidan visar en dansk studie att blodets innehåll av D-vitamin har avgörande betydelse för livslängden. Och en epokgörande svensk studie visar att patenterade tillskott med Q10 och selen till äldre kan förbättra hjärthälsan och halvera dödligheten. Det är alltså avgörande om olika tillskott är i rätt dos och i en kvalitet som kroppen kan ta upp. I det följande kan du därför läsa mer om de aktuella studierna, och vad du kan göra för att förbättra din hjärthälsa och livslängd.

Många kosttillskott med vitaminer, mineraler och Q10 är av så dålig kvalitet att de inte kan tas upp tillräckligt bra, och det föreligger en risk för onödigt slöseri med pengar. Åldringsprocesser kan i sig själva försämra upptaget av flera vitaminer och mineraler. Och även om vi äter sunt och följer de officiella kostråden är det svårt att få tillräckligt med D-vitamin och selen på grund av brist på sol och utarmad jord. Sammantaget innebär detta att vi kan ha individuella behov som bör beaktas om olika tillskott ska göra en skillnad för hjärthälsan och livslängden. Samtidigt är det viktigt att olika tillskott förekommer i lämplig dos och kvalitet, som kroppen kan ta upp, så att de aktiva ämnena kommer in helt i cellerna.

 • Vi bör förvänta oss att tillskott kan tas upp och har en verkan.
 • Men det kräver att vi själva gör en insats och söker dokumentation.

Den nya studiens resultat och begränsningar

I den aktuella studien från Johns Hopkins University använde forskarna data från 277 kliniska studier, och tittade närmare på 16 vitaminer och andra tillskott, däribland olika dieter, för att bedöma effekten på hjärt-kärlsjukdomar och dödlighet. Totalt omfattade olika uppgifter nästan en miljon deltagare från hela världen.
Forskarna fann att de flesta tillskott med vitaminer och mineraler inte kan kopplas till längre livslängd eller skydda mot hjärt-kärlsjukdomar.
41 av studierna med cirka 134 000 deltagare visade dock att tillskott med fiskoljor hade en positiv effekt på kretsloppet och kunde skydda mot hjärtinfarkt och stroke med åtta procent.
Tillskott med folsyra kan också skydda mot stroke.
Enligt den nya studien har alltså de allra flesta tillskott med vitaminer och mineraler inte någon verklig inverkan på hjärthälsan och livslängden.

Det bör dock betonas att forskarna från Johns Hopkins University inte tittade närmare på kvaliteten eller mängden av olika kosttillskott, vilket kan vara helt avgörande.

Lev längre med mycket sol och gott om D-vitamin

Danska forskare från Herlev Hospital och Köpenhamns universitet har genomfört en studie med 96 000 deltagare, som avslöjade ett tydligt samband mellan lågt innehåll av D-vitamin i blodet och hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och förtida död.
Det innebär samtidigt att ett passande innehåll av D-vitamin i blodet skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och förtida död, vilket också framgår av andra studier.
Men det har dock funnits olika forskningsresultat angående effekten av tillskott med D-vitamin. Detta beror bland annat på att dosen i vanliga vitaminpiller bara är 5 mikrogram, och att denna dos inte är tillräcklig för att optimera innehållet i blodet.
Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. De officiella gränsvärdena ligger på 50 ng/ml, men många ledande forskare anser att det är otillräckligt och att man måste upp till hela 75–100 ng/ml för att få ett optimalt sjukdomsförebyggande.
Eftersom solen står för lågt under hela vinterhalvåret för att vi själva ska kunna bilda D-vitamin rekommenderas starka tillskott under denna period samt i andra situationer där brist kan uppstå. D3-vitamin som är upplöst i olja eller i kapselform är den enklaste formen att ta upp och utnyttja. På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram.

KiSel-10-studien: Bättre livskvalitet och halvering av dödsfall

Den svenska KiSel-10-studien är epokgörande, eftersom den utfördes på äldre, friska personer. Syftet med studien var att avslöja huruvida tillskott med Q10 och selenjäst skulle kunna minska de pågående åldringsprocesserna och förlänga livslängden.
Q10 är ett koenzym som är viktigt för alla cellers energiomsättning, för det hårt arbetande hjärtat och som en antioxidant, som skyddar cirkulationen. Vi bildar själva den största mängden Q10, men denna minskar gradvis med åldern.
Selen är avgörande för att Q10 ska fungera optimalt. Selen ingår också i viktiga antioxidanter som skyddar hjärtat och cirkulationen.

Eftersom vi bildar mindre Q10 med åldern, och eftersom jorden i Europa är fattig på selen, är kombinationen av de två tillskotten i KiSel-10-studien mycket relevant.

KiSel-10-studien omfattade 443 äldre män och kvinnor, som delades in i två följande grupper:

 • Den ena gruppen fick en kombination av 200 mg Q10 om dagen och 200 mikrogram selenjäst. Båda produkterna hade läkemedelskvalitet.
 • Den andra gruppen fick identisk placebo.

Kisel-10-studien, som varade i cirka 5 år, utfördes av den svenska kardiologen Urban Alehagen och hans forskarteam från Linköpings universitet och Karolinska Institutet i Stockholm.
Med sex månaders intervall mätte forskarna olika biomarkörer för hjärtats funktion, och deltagarnas livskvalitet bedömdes enligt ett särskilt frågeformulär.
KiSel-10-studien avslöjade att de deltagare som fick Q10 och selenjäst hade:

 • Bättre livskvalitet.
 • Bättre hjärtfunktion.
 • Färre sjukhusinläggningar.
 • 53 procent färre dödsfall.

KISEL-10-studien har publicerats i tidskriften International Journal of Cardiology.
En uppföljning av studien efter 10 och 12 år visar dessutom att behandlingen med Q10 och selenjäst också har en markant långsiktig effekt på hjärtfunktionen och livslängden. Man kan förmodligen förvänta sig en ännu större effekt, om man fortsätter med tillskotten.

Visste du att en 65-åring producerar ungefär hälften så mycket Q10 som en 25-åring?

Det är viktigt att välja en Q10-produkt i läkemedelskvalitet

Kvaliteten på en Q10-produkt är avgörande för resultatet av olika studier. Exempelvis kan effekten av den patenterade Q10-produkten som användes i KiSel-10-studien inte alls överföras till andra Q10-produkter. Detta beror på att vi har svårt att ta upp Q10 om inte Q10-ämnet löses upp helt i enstaka molekyler, och det kräver en särskild oljeupplösning och uppvärmningsteknik.
Det kan därför löna sig att välja en Q10-produkt med denna unika och patenterade metod, som förbättrar kroppens upptag av det aktiva ämnet, och där det föreligger dokumentation på att Q10-tillskottet verkar.

Upptaget av olika kosttillskott kan i princip variera från 0–100 procent. Och bara genom placebokontrollerade studier på människor är det möjligt att fastställa huruvida ett kosttillskott överhuvudtaget verkar.

Skillnad på selentillskott kan vara en fråga om liv och död

Selen ingår i cirka 30 selenoproteiner som har betydelse för energiomsättningen, immunförsvaret, ämnesomsättningen, fertilitet, förebyggande av cancer och som viktiga antioxidanter.
Skandinaviska grödor är generellt fattiga på selen. Och även om fisk och skaldjur anses vara goda källor får vi inte tillräckligt genom att äta fisk och skaldjur fem dagar i veckan. Detta framgår av en studie som har utförts av forskare från bland annat Kræftens bekæmpelses (den danska motsvarigheten till Cancerfonden).
Redan 1996 dokumenterade den amerikanska forskaren Larry Clark i den så kallade NPC-studien (Nutritional Prevention of Cancer) att tillskott med 200 mikrogram selenjäst, som innehåller många organiska selenföreningar, kan minska risken för cancerdödsfall med 50 procent.
I den senare SELECT-studien gav man också tillskott med selen samt E-vitamin. Men här fanns det ingen cancerförebyggande verkan. Det berodde delvis på att forskarna gav selentillskott i form av selenmetionin, som till skillnad från selenjäst inte har visat några särskilda resultat mot cancer. Dessutom var E-vitaminet syntetiskt.
Det kan därför vara helt avgörande att inta tillskott med selenjäst, som uppenbarligen kan rädda miljontals liv i selenfattiga områden som exempelvis Europa.
I den nya studien från Johns Hopkins University har forskarna inte tittat närmare på vilken form av selen användarna har tagit. Dessutom finns det många områden i USA där jorden är rik på selen, och därför gör tillskott ingen skillnad om man får tillräckligt genom kosten.

 • Selentillskott kan kompensera för det låga selenintaget i Europa.
 • Tillskott baserade på selenjäst, som innehåller selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

Välj tillskott med dokumentation för kvalitet

Marknaden med kosttillskott är en djungel, där det är lätt att bli vilseledd. Det kan därför vara värt att välja kosttillskott i en kvalitet som kroppen kan ta upp och utnyttja, och kanske undersöka om det finns vetenskaplig dokumentation.
Kvaliteten på råvarorna, och deras bearbetning och förpackning, har ett avgörande inflytande på upptaget och effekten på kroppen. Detsamma gäller för den använda dosen.

Det krävs inget särskilt godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket för att man ska få lov att sälja kosttillskott i Sverige

Däremot ska den som tillverkar, säljer, importerar, inför eller på annat sätt hanterar olika kosttillskott i de flesta fall registrera sig hos kontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten sker. I likhet med alla livsmedel får bara de livsmedel som är säkra släppas ut på marknaden. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att se till så att det kravet följs. Kosttillskott omfattas alltså av samma generella lagstiftning som gäller för livsmedel i övrigt. Men det finns ingen garanti för kvalitet och innehåll i samband med kosttillskott. Eller huruvida kosttillskott överhuvudtaget tas upp i kroppen.

Referenser

Safi U. Khan et al. Effects of Nutritional Supplements and Dietary interventions on Cardiovascular Outcomes. Annals of Internal Medicine, 2019

Johns Hopkins Medicine. Vast majority of dietary supplements don´t improve hearth health or put off death, study finds. ScienceDaily. July 2019

https://www.dr.dk/levnu/krop/ny-forskning-lavt-d-vitamin-kan-foere-til-tidlig-doed

David Mantle and Lain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Urban Alehagen et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

Clark LC et al. "Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin", Journal of the American Medical Association: 276:1957-1963 (1996).
Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama 2011
Pernille Lund. Q10 fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

Pernille Lund. Sund og smuk hele livet. Ny Videnskab 2016

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2004/Naturlakemedel-eller-kosttillskott/

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/kosttillskott?AspxAutoDetectCookieSupport=1#S%C3%A5%20regleras%20kosttillskott

 • Skapad