Skip to main content

B-vitaminer gynnar patienter som utvecklar psykoser

B-vitaminer gynnar patienter som utvecklar psykoserEtt ökat intag av B-vitaminer kan förbättra koncentrationen och andra kognitiva förmågor hos unga patienter som håller på att utveckla schizofreni och andra psykoser. Detta framgår av en studie genomförd av forskare från Orygen, The National Centre of Excellence in Youth Mental Health i Australien. Samtidigt bör man vara uppmärksam på alla de faktorer som kan medföra brist på de viktiga B-vitaminerna, däribland en ensidig kost och intag av för mycket socker, energidrycker, alkohol och andra stimulantia. Mycket tyder alltså på att den ohälsosamma livsstil som många unga lever ökar risken för psykoser. Därför är det heller inte tillräckligt med antipsykotiska läkemedel och psykologisk behandling om hjärnan och nervsystemet saknar väsentliga näringsämnen.

Hjärnan och nervsystemet behöver daglig tillförsel av olika B-vitaminer, eftersom de arbetar tillsammans i ett komplext biologiskt team och ingår i de flesta av kroppens enzymfunktioner. Den nya studien leddes av dr Colin O'Donnell och dr Kelly Allott, och syftet var att titta närmare på effekten av tillskott med B6-vitamin, B12-vitamin och folsyra (vitamin B9) till patienter med schizofreni.

B-vitaminerna sänker homocysteinnivån

De två forskarna undersökte bland annat om tillskott med B-vitaminerna i fråga skulle kunna sänka nivån av homocystein, som är en aminosyra med en komplex metabolism, och där förhöjda nivåer vanligtvis är förknippade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Enligt de två forskarna kan förhöjda homocysteinnivåer också förvärra symtomen vid schizofreni och andra psykoser. Tidigare studier har redan visat att tillskott med B6-vitamin, B12-vitamin och folsyra kan sänka nivån av homocystein och lindra symtomen på schizofreni. Därför ville forskarna se om dessa tillskott kunde ha samma effekt hos patienter som upplevde sin första psykos.

 • Psykos är en vanlig term för ett antal mentala tillstånd som kännetecknas av störningar i uppfattningen av verkligheten.
 • Exempel är schizofreni, bipolär sjukdom (mani och depression), paranoida psykoser och psykos utlöst av droger.
 • Studier har visat att varaktigheten av en obehandlad psykos påverkar resultatet av behandlingsinsatsen.
 • Därför ger kort varaktighet bättre resultat på sikt.

Den första psykosen kan vara avgörande för sjukdomsförloppet

Det visar sig att den första psykosen kan vara ett förstadium till utveckling av olika psykiska sjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom och psykotisk depression.
I den nya australiska studien deltog 100 unga som hade haft sin första psykos. Den ena hälften fick tillskott med B-vitaminerna i fråga, och den andra hälften fick placebo en gång om dagen i 12 veckor. Under samma tid mätte forskarna deltagarnas nivåer av homocystein. Forskarna värderade också deltagarnas symtom och kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet, språk och inlärningsförmåga.

B-vitaminernas positiva effekt på homocystein och mental hälsa

Den nya studien visade att de deltagare som fick tillskott med B-vitaminer under de 12 veckorna var bättre på att utföra koncentrationsrelaterade uppgifter jämfört med de som tog placebo. Enligt dr Allott indikerar detta att B-vitaminerna kan ha en skyddande effekt på nervsystemet, så att olika kognitiva färdigheter inte försämras.
Enligt dr Allott var det särskilt intressant att de deltagare som hade onormalt höga homocysteinnivåer i början av studien också drog största möjliga nytta av att ta tillskott med B-vitaminer, vad gällde koncentrationsförmågan.
Resultaten av studien tyder på att de som har haft sin första psykos och samtidigt har en onormalt hög homocysteinnivå kommer att dra störst nytta av tillskott med B6-vitamin, B12-vitamin och folsyra.
Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biological Psychiatry.

Brist på B3-vitamin är också relaterat till psykoser och schizofreni

B3-vitamin är viktigt för energiomsättningen, nervsystemet och andra vitala funktioner.
B3-vitamin omvandlas till koenzymet NAD (nikotinamidadenindinukleotid), som är involverat i mer än 400 biokemiska reaktioner. Med andra ord betyder det att brist på B3-vitamin kan få långtgående konsekvenser.
För över 60 år sedan fann dr Abram Hoffer att höga doser av B3-vitamin kan lindra schizofreni, och sedan dess har flera studier bekräftat detta.
Brist på B3-vitamin kan bland annat utlösas av ensidiga kostvanor. Men enligt ledande forskare finns den största praktiska orsaken i samband med DNA-variationer, som gör det svårt för cellerna att binda NAD. Därför behöver dessa personer mer naturligt B3-vitamin än andra, så att NAD fortfarande kan ingå i de många biokemiska reaktionerna.

Källor av B-vitaminer

Grova och gröna livsmedel som fullkorn, havregryn, baljväxter, grönsaker, frukt, brunt ris, vitlök, nötter, frön, kärnor, tång och särskilt öljäst. Dessutom lever, kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.
Obs! B12-vitamin finns bara i livsmedel av animaliskt ursprung.

 

Brist och dåligt utnyttjande av B-vitaminer kan orsakas av

 • Ensidiga kostvanor.
 • Industriell bearbetning, överkokning och våldsam beredning.
 • Överkonsumtion av socker och vitt mjöl.
 • Överkonsumtion av kaffe och svart te.
 • Överkonsumtion av alkohol, tobak och andra stimulantia.
 • Antibiotika, p-piller, vattendrivande läkemedel och syraneutraliserande läkemedel.
 • För liten magsyra och dålig tarmflora.
 • Stress.

Referenser

Orygen, the National Centre of Excellence in Youth Mental Health. B-group vitamins can improve concentration among people with first episode psychosis. ScienceDaily 2019

Penberthy. WT. Niacin rescues cannibalistic hamsters. The historical significance of 1940s mandatory niacin enrichment. OMS 2017

Hoffer A. Psyachiatry yesterday (1950) and today (2007). From despair to hope with orthomolecular therapy. Victoria, BC, Canada: Trafford Publishing 2009

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/top/hvad-er-psykose/Sider/De-forskellige-former-for-psykose.aspx

 • Skapad