Skip to main content

Hjärtsvikt, förmaksflimmer och komplikationer vid typ 2-diabetes är relaterade till magnesiumbrist

Hjärtsvikt, förmaksflimmer och komplikationer vid typ 2-diabetes är relaterade till magnesiumbristKronisk hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom där hjärtats pumpförmåga är nedsatt, och tillståndet är ofta livshotande. I en ny studie publicerad i tidskriften Journal of The American Heart Association tittar forskare närmare på hur tillskott med magnesium kan förbättra hjärtats pumpförmåga och därmed utgöra en ny potential vid behandling av hjärtsvikt. Studien ligger i linje med en annan ny studie publicerad i tidskriften Diabetes Care, som handlar om hur brist på magnesium är förknippat med hjärtsvikt, förmaksflimmer och andra komplikationer vid typ 2-diabetes.

Kronisk hjärtsvikt drabbar miljontals människor världen över, och antalet stiger. Ungefär hälften av hjärtsvikfallen beror på diastolisk dysfunktion, vid vilken vänster kammares förmåga att slappna av och fyllas med blod försämras. Det innebär att kroppens blodgenomströmning blir otillräcklig. Eftersom det bara finns liten kunskap om de underliggande mekanismerna vid diastolisk dysfunktion, finns det inga specifika behandlingar för detta.
Forskarteamet bakom studien som har publicerats i tidskriften The American Heart Association har tidigare studerat möss med högt blodtryck och diabetes kombinerat med diastolisk dysfunktion. Hos dessa möss fann forskarna att hjärtcellernas energiproducerande kraftverk, mitokondrierna, utsattes för oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Detta medförde att hjärtats förmåga att slappna av när det skulle fyllas med blod under diastolen blev rubbad. Forskarna påpekar också att magnesiumbrist i blodet är mycket vanligt och att det kan vara involverat i hjärtsvikt orsakad av diastolisk dysfunktion.

  • Hjärtat är en stor muskel som pumpar ut blod genom de stora artärerna.
  • Diastolen är en term för den fas då hjärtmuskeln slappnar av och hjärtkamrarna fylls med blod.
  • Systolen är en benämning på den fas då hjärtmuskeln drar ihop sig och pumpar ut syresatt blod i den stora pulsådern och vidare till kroppens organ.
  • Hjärtsvikt resulterar i en rad symtom som andnöd, trötthet och vätskeansamling (ödem).
  • Hjärtsvikt kan också leda till smärta kring hjärtat, blodproppar och plötslig död.

Magnesiumets många funktioner

Magnesium, som är ett av de mineraler vi behöver mest av, är viktigt för nervimpulser, muskelsammandragning, blodtryck, skelettet och många andra funktioner.
Magnesium finns främst inuti cellerna, där det ingår i fler än 300 enzymprocesser. Samtidigt sörjer magnesiumet för att celler i mjukvävnad som nervvävnad, hjärta, muskelvävnad och blodkärl är nästan kalciumtomma, eftersom för många kalciumjoner i dessa celler kan utlösa kramper och andra obalanser. På så sätt är magnesium en naturlig kalciumblockerare.

Utbredd brist på magnesium och hälsokonsekvenser

Idag får de flesta amerikaner bara 185–235 mg magnesium om dagen, och som jämförelse fick de cirka 450 mg för 100 år sedan. I Danmark kan vi förvänta oss samma utveckling. Den utbredda bristen på magnesium beror bland annat på utarmad jord, raffinerad mat, ensidiga kostvanor och filtrerat dricksvatten. Dessutom kan kroniska sjukdomar, läkemedel och ett högt intag av kalcium hämma kroppens utnyttjande av magnesium och orsaka låga nivåer i blodet.
Det är påvisat att brist på magnesiumintag genom kosten och låga nivåer av magnesium i blodet är förknippat med en ökad förekomst av metaboliska sjukdomar som typ 2-diabetes och högt blodtryck, vilket ökar risken för diastolisk dysfunktion. Magnesiumbrist är också vanligt vid hjärtsvikt. Låga magnesiumnivåer i blodet ökar följaktligen risken för hjärt-kärlsjukdomar och förtida död. Magnesiumtillskott har däremot visat sig kunna förbättra hjärtfunktionen och minska risken för hjärtsvikt. Utifrån dessa fakta och tidigare studier ville forskarna därför undersöka närmare huruvida tillskott med magnesium kan förbättra dessa symtom.

Den nya studien: Blodets magnesiuminnehåll har ett direkt samband med hjärtfunktionen

I den nya studien undersökte forskarna två grupper av möss som under sex veckor fick en magnesiumfattig kost eller en kost med tillräckliga mängder magnesium. Därefter fick hälften av mössen på den magnesiumfattiga kosten i sex veckor en kost med tillräckliga mängder magnesium.
Mössen som fick den magnesiumfattiga kosten uppvisade en betydande minskning av magnesium i blodet. Samtidigt ökade nivån av kalcium och natrium. Det visade sig dessutom att de uppvisade en försämrad avslappning under hjärtats diastoliska fas. Energiomsättningen i form av ATP var också nedsatt i deras magnesiumfattiga hjärtan.
Sammantaget hängde dessa förändringar samman med oxidativ stress och dysfunktioner i cellernas mitokondrier. Men när mössen på den magnesiumfattiga kosten åter fick en kost med tillräckliga mängder magnesium normaliserades dessa funktioner.
Denna studie ligger i linje med en annan ny studie som har publicerats i tidskriften Diabetes Care. I denna studie deltog 4 348 patienter med hjärt-kärlsjukdomar, diabetisk retinopati (ögonsjukdom) och andra komplikationer till följd av typ 2-diabetes.
Forskarna fann att blodets koncentration av magnesium var direkt kopplad till risken att utveckla hjärtsvikt, förmaksflimmer (hjärtrytmrubbningar) och cirkulationsrelaterade komplikationer i samband med typ 2-diabetes. Blodets magnesiuminnehåll hade också en effekt på blodsockret, vilket hänger samman med utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar.

Magnesiumtillskott som led i ny behandling av hjärtsvikt och typ 2-diabetes

I de nya studierna påpekar forskarna att tillskott med magnesium är relevant som en ny behandling av hjärtsvikt.
Forskarna påpekar också att hjärtsvikt är vanligt bland det ökande antalet patienter med typ 2-diabetes, och att magnesiumbrist bidrar till en förvärring av hjärt- och kärlsjukdomar. Därför kan magnesiumtillskott vara relevant vid typ 2-diabetes. Inte bara på grund av kardiovaskulär hälsa, utan också för att magnesium är viktigt för blodsockret.

Magnesiumkällor och tillskott

Magnesium finns huvudsakligen i grov och grön mat som fullkorn, kärnor, mandel, nötter, frön, bönor, avokado, kål och andra grönsaker.
I samband med tillskott ska man se till att de är organiska och har ett bra upptag. Magnesiumoxid, som är oorganiskt och finns i många tillskott, samt Magnesia mot förstoppning, är svårupptagligt och föreningen verkar främst i tarmen.

Referenser:

Man Liu et al. Magnesium Deficiency Causes a Reversible, Metabolic, Diastolic Cardiomyopathy. Journal of The American Heart Association. 2021

Lynette J. Oost et al. Serum magnesium In Inversely Associated With Heart failure, Atrial Fibrillation, and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2021

  • Skapad