Skip to main content

Hur påverkar D-vitamin och fiskolja risken för stroke och cancer?

Hur påverkar D-vitamin och fiskolja risken för stroke och cancer?I forskningskretsar har det länge varit en öppen fråga i vilken utsträckning D-vitamin eller omega-3-fettsyror från fiskoljor kan minska risken för hjärtinfarkt, stroke och cancer. Även om det finns mycket forskning på området har det ännu inte förekommit någon klinisk studie av en större befolkningspopulation med olika etniska tillhörigheter. Men nu har en amerikansk studie visat att tillskott med fiskoljor minskar risken för hjärtinfarkt, och att större mängder D-vitamin har en långsiktig effekt när det gäller förebyggande av flera olika cancerformer. Etnisk tillhörighet har också betydelse för effekten av de två tillskotten.

Den nya studien, VITAL, leddes av forskare från Brigham and Women's Hospital i Boston, USA. Nästan 26 000 män och kvinnor i åldern 50+ deltog från hela USA, varav 20 procent var afroamerikaner. VITAL utfördes som en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie över 5,5 år, vilken gav en uppsjö av information. För VITAL är en av de enda studier där man har studerat en större heterogen befolkningspopulation, och tittat närmare på den förebyggande effekten av att ta tillskott med D-vitamin och fiskoljor.
När VITAL utformades för att testa de oberoende effekterna av D-vitamin och fiskolja delades deltagarna in i fyra grupper som dagligen fick:

  1. D-vitamin (50 mikrogram) och fiskolja (1 gram).
  2. D-vitamin (50 mikrogram) plus placebo.
  3. Fiskolja (1 gram) plus placebo.
  4. Placebo för båda produkterna.

Fiskoljor förebygger särskilt hjärtattack

Forskarna jämförde deltagarna som fick aktiv fiskolja med dem som fick placebo. Inom fem år fann forskarna en signifikant minskning på 28 procent i risken för att drabbas av hjärtinfarkt, eftersom det fanns 145 fall i fiskoljegruppen och 200 fall i placebogruppen. Bland de deltagare som hade ett lägre intag av fisk i kosten var effekten ännu större, eftersom risken för hjärtinfarkt minskade med hela 40 procent. Effekten var också större bland afroamerikaner.
Forskarna ser därför en stor potential i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar – särskilt bland utsatta grupper.
Inga signifikanta skillnader observerades i cancerfall. Det beror troligen på att deltagarna bara fick ett gram fiskolja och begränsade mängder EPA, som anses kunna förebygga flera cancerformer genom att hämma inflammationer.

Visste du att det finns cirka 1 gram fiskolja i en sillmacka och cirka 3 gram i en laxstek?

D-vitamin förebygger cancer – på sikt

Forskargruppen undersökte också effekten av D-vitamin på cancertillväxt. Efter fem år hade 1 617 deltagare diagnostiserats med cancer. Av dessa hade 793 tagit tillskott med D-vitamin och 824 hade tagit placebo. Så vid den tidpunkten förelåg det ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna. Två år senare fann forskarna dock en signifikant skillnad, eftersom cancerdödsfallen minskade med så mycket som 25 procent bland dem som tog D-vitamin. Eftersom det ofta tar många år för cancer att utvecklas verkar det som om D-vitaminet hade en större effekt på sikt, och därför gäller det att få tillräckligt med detta vitamin under hela livet.
Det är lätt att bilda de 50 mikrogram som deltagarna fick på en sommardag i lätta kläder, då man får tillräckligt med sol. Men om man har mörk, gammal eller tunn hud bildas det mindre D-vitamin. Överviktiga och diabetiker har också svårare för att bilda och utnyttja vitaminet.
På nordliga breddgrader, som i Sverige, finns det under alla omständigheter ett behov av tillskott under hela vinterhalvåret, eftersom solen står för lågt och kosten bara bidrar med begränsade mängder.

Andra effekter av de två tillskotten och uppdateringar av RI

Inga allvarliga biverkningar påträffades, såsom blödning på grund av fiskoljor eller höga kalciumnivåer på grund av D-vitamin. Det verkade inte heller som om de två tillskotten interagerade med varandra, och de förekommer också naturligt ihop i exempelvis torsklever och fiskleverolja.
Utöver effekterna på kretsloppet och förebyggande av cancer kommer forskarna i framtiden att titta närmare på effekten av de två kosttillskotten när det gäller diabetes, kognitiva funktioner, autoimmuna sjukdomar, luftvägsinfektioner och depression. Detta är mycket relevant, eftersom det redan finns en del forskning på dessa områden.
I förhållande till studiens preliminära resultat påpekar forskarna att hälsovårdsmyndigheterna bör uppdatera de officiella riktlinjerna för intag av de två näringsämnena. För information är RI för D-vitamin i Danmark satt endast till 5 mg för vita vuxna, och deltagarna i studien fick 50 mg, vilket är en tiofaldig mängd. Det finns inga officiella omega-3-rekommendationer annat än som en del av den hälsosamma kosten. Men det finns många som inte gillar fisk eller bara äter för lite. Därför är det lämpligt att ta tillskott, så att man minst får ett gram fiskolja dagligen, vilket deltagarna fick i studien.

Referenser

Brigham and Women´s Hospital. Study: How vitamin D and fish oil affect risk of heart attack, stroke and cancer. November 2018

Sarawoti Khadge et al. Long-chain omega-3 polysaturated fatty acids decrease mammary tumor growth, multiorgan metastatis and enhance survival. November 2018

  • Skapad