Skip to main content

Q10:s roll för hälsa och sjukdom

Q10:s roll för hälsa och sjukdomQ10 är ett unikt ämne som ingår i cellernas energiomsättning, och det är en viktig antioxidant. Vi bildar själv den största mängden, men denna sjunker med åldern och gör oss mer sårbara. Kolesterolsänkande läkemedel och vissa sjukdomar är dessutom förbundna med en lägre egenproduktion. I en ny översiktsartikel har nu en grupp forskare granskat flera hundra Q10-studier som publicerades mellan 2010–2020. Forskarna drar slutsatsen att Q10 är särskilt viktigt för hjärtat, cirkulationen, fertiliteten, muskler, ögon/syn och åldrandeprocesser. Det föreligger också ett samband med migrän, kroniskt trötthetssyndrom och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 kan det vara värt att välja tillskott i läkemedelskvalitet.

Sedan Q10 upptäcktes av den amerikanske forskaren Frederick Crane 1957 har forskningen växt snabbt. Q10 är en fettlöslig molekyl. Den uppträder i två former som ständigt växelverkar efter behov. Den ena Q10-formen, ubikvinon, har främst betydelse för cellernas energiomsättning, som sker inuti mitokondrierna. Den andra formen, ubikinol, fungerar som en antioxidant, som skyddar mitokondrier, celler och kolesterol mot fria radikaler.
Inom de senaste årtiondena har det visat sig att Q10 också påverkar andra mitokondriella funktioner, omsättningen av fettsyror, aktivering av gener och förebyggande av celldöd (apoptos). Q10 spelar följaktligen en central roll i alla cellers metabolism och i deras antioxidantförsvar.
Vi bildar själva den största mängden Q10, men vår egen produktion minskar successivt från 20 års ålder, vilket gör oss mer och mer sårbara på flera fronter. Kolesterolsänkande läkemedel som statiner samt vissa sjukdomar är också förbundna med en lägre egenproduktion. Brist på Q10 kan också vara medfött på grund av genetiska defekter.
Eftersom Q10 har så stor betydelse för mitokondriernas funktion och förebyggande av oxidativ stress, kan brist på Q10 vara kopplat till utvecklingen av en lång rad sjukdomar. Detta gäller särskilt sjukdomar i organ med en hög energiomsättning, däribland hjärtat, hjärnan, muskler och njurar.
I den nya översiktsartikeln har forskarna via olika databaser tittat närmare på 450 publicerade artiklar, som under perioden 2010–2020 behandlar Q10:s betydelse för hälsa och sjukdom. Enligt den nya översiktsartikeln och tidigare publicerade artiklar har Q10-forskningen särskilt behandlat följande områden, vilka kan läsas kontinuerligt eller var för sig.

» Hjärtat och cirkulationen

» Fertiliteten

» Muskler och fysiska prestationer

» Migrän

» Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar

» Fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom

» Diabetes

» Ögon och syn

» Kvaliteten på Q10-tillskott är avgörande

Hjärtat och cirkulationen

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken, så därför är viktigt att vårda cirkulationssystemet hela livet. När åldrandeprocesser ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar beror det bland annat på att cellernas syreutnyttjande blir sämre, så att fler fria radikaler lämnas kvar. Kroppens antioxidantförsvar försämras också med åldern. På det sättet uppstår det lätt oxidativ stress, där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Vid oxidativ stress angriper fria radikaler det livsviktiga LDL-kolesterolet, vilket gör att det oxiderar, blir oanvändbart och lagras in i kärlväggen. Det är alltså det oxiderade kolesterolet som banar väg för åderförkalkning.
Åldrandeprocesser kännetecknas också av en låg grad av kronisk inflammation, ökad artärstelhet, dysfunktioner i blodkärlens endotelceller och andra processer som kan leda till åderförkalkning och högt blodtryck. Livsstilsfaktorer som rökning, alkoholmissbruk, övervikt, ohälsosam kost och stress kan också bidra till oxidativ stress och utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.
I den nya översiktsartikeln hänvisar forskarna till hur brist på Q10 ökar risken för oxidativ stress, vilket kan leda till inflammation, cellskador och oxidering av LDL-kolesterol. Brist på Q10 skadar också det upptagna hjärtat, som slår dygnet runt.
Flera studier har efter hand visat att tillskott med Q10 förbättrar hjärtats energiomsättning, funktionen hos blodkärlens endotelceller, kalciumhomeostasen och kroppens antioxidantförsvar. Tillskott med Q10 kan även sänka nivån av triglycerider, markörer för inflammation och högt blodtryck via olika mekanismer.
Det verkar som att hjärtsviktspatienter har särskild nytta av starka tillskott med Q10. Författarna hänvisar bland annat till Q-Symbio-studien, i vilken 400 hjärtsviktpatienter som alla fick konventionell medicinsk behandling deltog. Dessutom fick den ena hälften av patienterna dagligen tillskott med 300 mg Q10, och den andra hälften fick placebo. Efter två år visade det sig att Q10-gruppen drabbades av 43 procent färre hjärtrelaterade dödsfall jämfört med placebogruppen. Q10-gruppen hade också bättre livskvalitet.
Forskarna hänvisar även till den svenska studien KiSel10, i vilken en grupp äldre deltagare under en period av fem år fick tillskott med 200 mg Q10 och 200 mikrogram selen i form av selenjäst. Jämfört med placebogruppen uppvisade gruppen som fick tillskott med Q10 och selen ett starkare hjärta och löpte en halverad risk för dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom. När selen ges i kombination med Q10 beror det på att jorden i Europa är fattig på selen, och selenet är viktigt för att Q10 ska kunna växelverka mellan de två formerna. KiSel10-studien är epokgörande eftersom den gjorts på friska människor för att undersöka vad som håller dem friska. När forskarna gjorde en uppföljning efter 10 och 12 år, visade det sig dessutom att den positiva effekten fortsatte hos den grupp som hade tagit tillskott med Q10 och selen. Det var med andra ord fortfarande färre äldre som dog i gruppen som fick tillskott.
Tillskott med Q10 är också relevant om man tar kolesterolsänkande läkemedel (statiner). Det beror på att statiner hämmar kroppens egen produktion av Q10, vilket på sikt försämrar kroppens energiomsättning och antioxidantförsvar.

Obs! Eftersom vi bara kan ta upp 100 mg Q10 åt gången är det bäst att fördela starkare tillskott under dagen.

Fertiliteten

Par som under 1 till 2 år inte uppnår önskad graviditet betraktas som ofrivilligt barnlösa. Det drabbar vart femte till sjunde par i Sverige och 50–80 miljoner världen över. Det kan finnas många anledningar till att graviditeten uteblir.
Mannens dåliga spermiekvalitet hänger samman med ett minskat spermieantal, nedsatt spermierörlighet och felaktig spermieform. Det kan också uppstå något som kallas DNA-fragmentering, då spermiecellens DNA förstörs. Så även om spermierna simmar bra och befruktar ägget, kommer ägget inte kunna utvecklas normalt och stöts därför ut.
Eftersom de små spermierna måste färdas en lång väg mot ägget krävs det mycket energi, och det är också viktigt att spermierna och deras DNA skyddas mot oxidativ stress.
I den nya översiktsartikeln hänvisar forskarna till flera studier som visar att tillskott med Q10 kan förbättra spermieantalet samt deras rörlighet och form. Samtidigt ökar spermiernas antioxidantförsvar och integriteten i deras DNA.
Kvinnans dåliga fertilitet kan på liknande sätt relateras till dålig kvalitet på äggen i äggstockarna, och i synnerhet att äggens kvalitet i allmänhet försämras efter 30-årsåldern. Samtidigt är det en kapplöpning mot tiden att mensen upphör.
I detta avseende hänvisar forskarna till att oxidativ stress kan vara involverat i äggstockarnas åldrandeprocess och äggens försämrade kvalitet. Forskarna hänvisar även till djurförsök där tillskott med Q10 kan förbättra kvaliteten på obefruktade ägg.
I olika studier om båda könens fertilitet har man gett 30–200 mg Q10 dagligen i upp till sex månader. I vissa studier och på fertilitetskliniker har man kombinerat Q10-tillskott med andra antioxidanter som E-vitamin, C-vitamin, zink och selen.

Muskler och fysiska prestationer

Alla vet att det är bra att motionera och träna. Men överdriven träning och elitidrott ökar risken för oxidativ stress, vilket är mycket ohälsosamt. Träningsrelaterade muskelskador förekommer normalt i olika faser, som relaterar till muskelskador under själva träningen och till försenade inflammatoriska processer.
Träning kan öka den egna produktionen av Q10 i takt med mitokondriernas ökade energiomsättning i musklerna. Andra studier har visat att tillskott med Q10 i sig själv kan förbättra idrottsprestationer hos elitidrottare. Samtidigt skyddar Q10 mot oxidativ stress.
Sarkopeni definieras som en åldersrelaterad förlust av muskelmassa, där man bland annat har hittat förändringar i mitokondrierna. I detta sammanhang kan träning i kombination med Q10-tillskott vara relevant för att bygga och bibehålla muskelmassa. Här bör man också vara uppmärksam på att få tillräckligt med protein, och behovet ökar med åldern.
Flera studier har visat att statiner kan minska den egna produktionen av Q10 och försämra mitokondriernas funktion, vilket kan medföra muskelsvaghet och muskelvärk. En dubbelblind, placebokontrollerad studie har visat att tillskott med 100 mg Q10 om dagen i tre månader kan minska aktuella biverkningar från statiner. Vid intag av statiner är det relevant att fortsätta med Q10-tillskott för att minska framtida biverkningar.

Migrän, vissa neurodegenerativa sjukdomar, fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom definieras ofta som mitokondriella sjukdomar, där man också har funnit en brist på Q10 i blodet.

Migrän

Det antas att smärtan orsakas av en utvidgning av de stora blodkärlen utanpå hjärnan. Men det är en förändrad elektrisk aktivitet i hjärnans neuroner som gör att anfallet uppstår och upphör. Studier visar att ungefär en tredjedel av patienter med migrän lider brist på Q10 i blodet.
En studie om kvinnor med migrän har avslöjat hur tillskott med Q10 kan lindra smärtan. Den ena gruppen fick 400 mg Q10 dagligen, och den andra gruppen fick placebo. Efter tre månader drabbades de kvinnor som fick tillskott med Q10 av signifikant färre migränanfall jämfört med de kvinnor som fick placebo. Eventuella anfall var kortare och mindre smärtsamma. Studien har publicerats i tidskriften Nutritional Neuroscience. Som något nytt fann forskarna Q10:s smärtstillande effekt genom att minska en peptid, (CGRP), som ingår i smärtimpulser, och genom att minska inflammation i hjärnan. Studiens resultat ligger i linje med tidigare studier i vilka man gett 150–300 mg dagligen till patienter med migrän.

Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar

Enligt den nya översiktsartikeln har man gett starkare tillskott med Q10 vid neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och skleros, där Q10 har visat sig skydda neuroner och mitokondrier från skador orsakade av oxidativ stress.
Parkinsons sjukdom (tremorsjukdom) orsakas av nedbrutna nervceller och brist på signalsubstansen dopamin.
Enligt en japansk studie kan tillskott med 300 mg Q10 dagligen lindra symtomen hos vissa patienter med Parkinsons sjukdom, och tillskott är därför en möjlighet som kompletterande behandling.
Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Sjukdomen orsakas av ansamlat plack från proteinet beta-amyloid, som bryter ner hjärncellerna så att de så småningom försvinner.
Experimentella studier tyder på att tillskott med Q10 kan vara en möjlig terapi i de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom genom att motverka ansamling av de skadliga proteinerna i hjärnan.

Fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom

Vid fibromyalgi har man funnit brist på Q10 samt inflammationer och förändrade mängder av vissa signalämnen som har betydelse för smärtuppfattning och kroppens stressrespons.
Läkaren Mario Cordero och hans kollegor i Spanien har exempelvis utfört en studie med en grupp kvinnor som led av fibromyalgi. Under en period på 40 dagar fick hälften 100 mg Q10 tre gånger dagligen och den andra hälften fick placebo.
Q10-gruppen upplevde 65 procent mindre smärta och antalet smärtsamma ömma punkter minskade med 44 procent jämfört med placebogruppen.
Kroniskt trötthetssyndrom, som är vanligast bland kvinnor, kan utlösas av bland annat infektioner, matöverkänslighet och stress. Enligt danska forskare och den engelska läkaren Sarah Myhill kan sjukdomen även orsakas av defekta mitokondrier. Dessutom har man hittat autoantikroppar och låga nivåer av Q10. Beroende på patienternas egna Q10-nivåer rekommenderar Sarah Myhill dagliga doser på 200–600 mg Q10. För att få optimal terapeutisk effekt rekommenderar hon även magnesium och aminosyran L-karnitin.

Diabetes

Diabetes skadar kretsloppet på flera fronter, vilket är förbundet med sämre livskvalitet och för tidig död. En metaanalys har avslöjat att tillskott med Q10 till patienter med typ 2-diabetes kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att sänka total- och LDL-kolesterol. En annan positiv effekt är att Q10 fungerar som en antioxidant som motverkar oxidativ stress, vilket som nämnts är en betydande orsak till åderförkalkning och skador på kretsloppet.
I en studie där man gav diabetespatienter 200 mg Q10 dagligen i tre månader, kunde forskarna observera att patienterna fick en minskad nivå av HbA1c – långvarigt blodsocker – vilket visar hur deras blodsocker har varit under de senaste 8–12 veckorna. Det betyder med andra ord att diabetespatienterna fick ett förbättrat glukosupptag och blodsocker. Denna studie ligger i linje med andra studier på patienter med diabetes.

Det är också relevant med färre kolhydrater och nya kostråd som stabiliserar blodsockret. Detta framgår bland annat av en dansk studie.

Ögon och syn

Ögonproblem, som orsakas av lokala cirkulationsstörningar, och som orsakar en plötslig synförlust, är mycket vanliga. De lokala cirkulationsstörningarna kan alltså påverka blodtillförseln till näthinnan (retina), synnerven och andra områden, eller medföra lesioner i de nervgrenar som skickas till hjärnans syncentrum.
Risken för att drabbas av olika ögonsjukdomar stiger med åldern. Andra riskfaktorer omfattar rökning, typ 2-diabetes, högt blodtryck, förmaksflimmer, lesioner, stroke och grå starr.
Under många år har man rekommenderat tillskott med antioxidanter vid ögonsjukdomar som orsakas av oxidativ stress och störningar i blodtillförseln till näthinnan. Men bevis på effektivitet har saknats. Ändå verkar det nu som om tillskott med 100 mg Q10 och andra antioxidanter som A-, B- C- och E-vitamin samt selen, zink, mangan, lutein och zeaxantin kan förbättra synen tillsammans med traditionell behandling. Detta framgår av en spansk studie publicerad i tidskriften Nutrients.

Kvaliteten på Q10-tillskott är avgörande

Många friska människor tar tillskott med Q10 för att få mer energi på naturens villkor, och det förbättrar även kroppens antioxidantförsvar, även om det inte märks direkt.
Vid sjukdomar som är relaterade till Q10-brist är det bäst att börja med tillskott tidigt i förloppet.
Även om tillskott med Q10 har en stor potential i samband med åldrandeprocesser och en rad kroniska sjukdomar, kommer författarna till den nya översiktsartikeln in på att kvaliteten är avgörande. Tillskott med Q10 bör därför i alla kliniska studier vara av läkemedelskvalitet, där det finns dokumentation på upptagligheten.
När det kommer till Q10-tillskott och de olika råvarorna kommer Q10-molekylerna alltid att vara sammansatta i kristaller. Ett dåligt Q10-tillskott i kapselform innehåller vanligtvis en blandning av Q10-kristaller och olja. Men om Q10-kristallerna inte löses upp i oljan till fria Q10-molekyler med hjälp av en särskild teknik, minskar upptaget avsevärt. Och i tillskott baserade på pulver och tabletter kan upptaget ligga på under 1 procent. Därför är det avgörande att välja en Q10-produkt i kapselform och med ett högt upptag, som säkerställer att Q10-molekylerna når hela vägen in i cellerna.
Tillskott tas vanligtvis till frukost. Eftersom vi bara kan ta upp 100 mg Q10 åt gången är det bäst att fördela starkare tillskott under dagens måltider.

Referenser:

Illenia Cirilli et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: an Update on the last 10 years (2010-2020). Antioxidants 2021

Lain Hargreaves et al. Disorders of Human Coenzyme Q10 Metabolism: An Overview. International Journal of Molecular Sciences. 2020

Will Chu. Co enzyme Q10 has potential to help chronic condition symptoms, review finds. NUTRAingredients.com 2020

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Schagdarsurengin U, Steger K. Epigenetics in male reproduction: effect of paternal diet on sperm quality and offspring health. Nature Reviews Urology 2016

Jessica A. Grieg et al. Maternal Selenium, Copper and Zinc Concentrations in Early Pregnancy and association with Fertility. Nutrients 2019

Christina Nocella et al. Impairment between Oxidant and Antioxidant Systems: Short- and Long-term Implications for Athletes´ Health. Nutrients 2019

Joachim Nielsen et al. Plasticity in mitochondrial cristae density allows metabolic capacity modulation in human skeletal muscle. The Journal of Physiology, 2016

Deichmann RE et al: Impact of coenzyme Q-10 on parameters of cardiorespiratory fitness and muscle performance in older athletes taking statins. Phys Sportsmed. 2012

Dahri M et al. Oral Q10 supplementation in patients with migraine: Effects on clinical features and inflammatory markers. Nutritional Neuroscience 2018

Stephanie Carter. CoQ10 Targets the Cause of Migraine Headaches. Life Extension Magazine 2019

Yoritaka A et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of reduces coenzyme Q10 for Parkinson´s disease. PubMed 2015

Cordero MD et al. NLRP3 inflammasome is activated in fibromyalgia: the effect of coenzyme Q10. Antioxid redox Signal 2014

Cordero MD et al. Can Coenzyme q10 improve clinical and molecular parameters in fibromyalgia? Antioxid Redox Signal 2014

Alcocer-Gómez E et al. Effect of coenzyme Q10 on Psychopathological Symptoms in Fibromyalgia patients letter. CNS Neurosci Ther 2017

Ringgard A. Kronisk træthed kan skyldes dysfunktionelle celler. Videnskab.dk 2017

Myhill Sarah et al; Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2009

Yoana Rabanal-Ruiz, Emilio Lianos-Gonzáles and Francisco Javier Alcain. The Use of Coenzyme Q10 in Cardiovascular Diseases. Antioxidants 10 May 2021

Phiwayinkosi V. Dludia et al. The impact of coenzyme Q10 on metabolic and cardiovascular disease profiles in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrinology, Diabetes & Metabolism 2020

Bispebjerg Hospital. Færre kulhydrater forbedrer type-2 diabetikeres evne til at regulere blodsukkeret. Nyhedsbrev 10. august 2019

Beatriz Fernandez-Vega et al. The use of Vitamins and Coenzyme Q10 for the Treatment of Vascular Occlusion Diseases Affecting the Retina. Nutrients March 2020

Pernille Lund: Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Forlaget Ny Videnskab. 2014

  • Skapad