Skip to main content

D-vitamintillskott halverar risken för malignt melanom

D-vitamintillskott halverar risken för malignt melanomMan har funnit många färre fall av malignt melanom hos personer som rutinmässigt tar tillskott med D-vitamin jämfört med personer som inte tar tillskott. Detta framgår av en ny finsk studie publicerad i Melanoma Research. Studien ligger i linje med en tidigare studie som visat att brist på D-vitamin fördubblar risken att dö i malignt melanom.

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, som reglerar en mängd olika gener och åtskilliga metaboliska processer. Man har observerat ett samband mellan brist på D-vitamin och hudcancer i flera studier, men studierna har mestadels varit relaterade till D-vitaminformen kalcidiol (25-hydroxyvitamin D3), som mäts i blodet. Det har också genomförts få studier som inte har visat något direkt samband. Detta beror förmodligen på att man inte har analyserat D-vitaminets metabolism i huden, och hur det omvandlas till den aktiva formen kalcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3).
I den nya studien, som utfördes av North-Savo Skin Cancer Program, hade forskarna en annan infallsvinkel. I studien deltog 498 patienter från dermatologiska avdelningen vid Kuopio Universitetssjukhus i Finland. Dermatologer från Östra Finlands universitet analyserade patienternas bakgrund och sjukdomshistoria. Patienternas hud undersöktes också. Patienterna delades sedan in i tre grupper, där risken att drabbas av hudcancer var låg, måttlig eller hög.
Baserat på patienternas intag av D-vitamintillskott delades de in i följande tre grupper: icke-användare, tillfällig användare och regelbunden användare.
Hos hälften av patienterna mättes blodnivåerna av D-vitaminformen kalcidiol för att se om det fanns något samband med deras självrapporterade intag av D-vitamintillskott.
Forskarna fann att det fanns mycket färre fall av melanom bland regelbundna användare av D-vitamintillskott jämfört med de som inte tog tillskott. Det visade sig följaktligen att de som regelbundet tog tillskott med D-vitamin löpte en halverad risk att utveckla melanom jämfört med de som inte tog tillskott med D-vitamin.
Enligt studien verkar det som att tillfälligt intag av D-vitamintillskott också kan minska risken för att utveckla hudcancer. Men det fanns inget statistiskt samband.
Forskarna från Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus hänvisar dessutom till andra studier som visar att tillräckligt med D-vitamin gör melanom mindre aggressivt.
Forskarna rapporterade också att dödligheten till följd av melanom i Norra Savolax i östra Finland är relativt hög. Det är därför särskilt viktigt att befolkningen i denna region får tillräckligt med D-vitamin. Detta gäller givetvis även i andra populationer där bristen är utbredd.
Enligt forskarna råder det fortfarande osäkerhet kring de optimala doserna av D-vitamintillskott. Tills vidare rekommenderar de därför att man följer de officiella rekommendationerna.

  • Malignt melanom är den farligaste formen av hudcancer.
  • Man antar att solbränna under barn- och ungdomsåren är viktigare än solbränna senare i livet.
  • Antalet har ökat enormt under de senaste 50 åren.
  • Det är hälsosamt att sola och få lite färg – så länge man inte bränner sig.

Brist på D-vitamin fördubblar risken att dö i melanom

Enligt en spansk studie, som vi tidigare har nämnt på denna webbplats, kan brist på D-vitamin fördubbla risken att dö i melanom. Denna studie presenterades vid kongressen European Academy of Dermatology and Venereology Congress.
I studier på möss har forskare från University of Leeds i England dessutom avslöjat hur D-vitamin påverkar melanomceller via olika gener och signalvägar, så att de blir mindre aggressiva.
Denna studie har publicerats i Cancer Research.

Tillskott med D-vitamin

På våra breddgrader är sommarsolen den viktigaste källan till D-vitamin. Men vintermånaderna, inomhuslivsstil, åldrandeprocesser, mörk hy, övervikt, typ 2-diabetes och de många varningarna för solen bidrar till att brist på D-vitamin har blivit mycket mer vanligt.
Hälsomyndigheterna rekommenderar att alla tar tillskott med D-vitamin under vintermånaderna, och att de som inte får tillräckligt med sommarsol, eller som tillhör de sårbara grupperna, tar tillskott året runt. De officiella rekommendationerna ligger på 5–20 mikrogram per dag. Vissa kan behöva större tillskott för att blodnivån ska optimeras under hela året. Enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre säkra gränsen på 100 mikrogram per dag.

  • D-vitamin har flera mekanismer som skyddar mot olika cancerformer, däribland melanom.
  • Patienter med melanom bör få sina blodnivåer av D-vitamin mätta.
  • Patienter med melanom som lider brist på D-vitamin bör få tillskott för att optimera sina blodnivåer.
  • Detta kan med stor sannolikhet förbättra standardbehandlingen av malignt melanom.

Referenser:

University of Eastern Finland. Fewer cases of melanoma among people taking vitamin D supplements. ScienceDaily. 2023

Regular use of vitamin D supplement is associated with fewer melanoma cases compared to non-use: a cross-sectional study in 498 adult subjects at risk of skin cancers. Melanoma Research, 2022

European Academy of Dermatology and Venereology. Vitamin D deficiency in melanoma patients associated with worse overall survival, new study finds. MedicalExpress 2022

Sathya Muralidhar et al. Vitamin D-VDR signaling inhibits Wnt/beta-catenin-mediated melanom progression and promotes anti-tumor immunity. Cancer Research 2019

Modermærkekræft (malignt melanom) – Patienthåndbogen på sundhed.dk

  • Skapad