Skip to main content

Covid-19: Brist på D-vitamin ökar risken för sjukhusinläggning

Covid-19: Brist på D-vitamin ökar risken för sjukhusinläggningCovid-19-pandemin fortsätter och vi hotas av B117 och nya mutationer. Vissa avvisar smitta, andra får milda infektioner och andra får livshotande komplikationer. Därför har ett antal internationella forskare försökt klargöra varför vi reagerar så annorlunda. Mycket tyder på att D-vitamin och en utbredd brist spelar en avgörande roll. För enligt en ny studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Endocrine i januari 2021, hänger låga nivåer av D-vitamin i blodet samman med en ökad risk för sjukhusinläggning. Forskarna bakom den nya studien pekar därför på tillskott med D-vitamin som en billig och snabb metod för att förbättra patienternas hälsa.

På världsplan har cirka 125 miljoner fall av covid-19 registrerats och över 2,7 miljoner dödsfall. Infektion med covid-19 börjar vanligtvis när viruset infekterar celler i näsan och sprider sig till de nedre luftvägarna, där det kan orsaka bronkit och lunginflammation i kombination med feber. Men vissa är i stånd att avvisa smitta, och de flesta får en mild till måttlig infektion. Om immunförsvaret inte fungerar optimalt kan det i allvarliga fall emellertid uppträda hyperinflammation, akut andningssvikt – även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome) – samt svikt i cirkulationssystemet och andra organ, vilket är orsaken till att de svagaste patienterna dukar under.

Riskfaktorer för allvarliga fall av covid-19

Hittills har forskarna funnit att personer med diabetes, övervikt och högt blodtryck löper en ökad risk för att få komplikationer till följd av infektion med covid-19. En möjlig orsak kan vara att dessa tillstånd kännetecknas av en låg grad av okontrollerad kronisk inflammation, vilket är förbundet med många hälsorisker. Det har också visat sig att män är mer utsatta vid covid-19-infektioner än kvinnor, vilket kan bero på hormonella faktorer. I allmänhet löper män en betydligt större risk för att bli sjukare eller avlida till följd av infektionssjukdomar. Detta gäller även influensa och tuberkulos.

D-vitamin fungerar på flera fronter inom immunförsvaret

D-vitamin är viktigt både för det medfödda immunförsvaret, som fungerar som stormtrupper, och det förvärvade immunförsvaret, som utvecklas efter födseln. Utan D-vitamin kan de vita blodkropparna, T-cellerna, inte aktiveras eller dela sig alls. D-vitamin är också viktigt för att immunförsvaret ska reagera normalt och inte orsaka olämpliga inflammationer som kan skada frisk vävnad.
Flera studier avslöjar att personer med låga nivåer av D-vitamin i blodet är mer benägna att få infektioner med virus och bakterier. I ett tidigt skede under covid-19-pandemin kom det också många rapporter från länder där man fann en koppling mellan brist på D-vitamin och en högre dödlighet. Man har också funnit att patienter som är inlagda med covid-19 har mycket låga nivåer av D-vitamin i blodet.

Många covid-19-patienter lider redan av andra sjukdomar

Den nya studien i fråga utfördes i Armenien, där det bor 3 miljoner människor med en stor etnisk och kulturell mångfald.
På ett sjukhus i Armeniens huvudstad Jerevan, mätte forskarna under en period på fyra veckor blodnivåerna av D-vitamin hos 330 sjukhusinlagda patienter på grund av komplicerade covid-19-infektioner. Forskarna samlade också in andra uppgifter som kunde påverka resultaten, däribland ålder, kön, BMI, sysselsättning, rökvanor och andra sjukdomar.
Forskarna fann att covid-19-patienterna ofta led av högt blodtryck, diabetes, rökrelaterade komplikationer och lungsjukdomar. Forskarna fann också att äldre och patienter med ett högt BMI hade längre sjukhusvistelser och att de krävde en mer intensiv behandling.
Patienterna var i genomsnitt inlagda i 11 dagar, och 24 av dem avled.

Blodets innehåll av D-vitamin delas in i:

Vanlig brist (under 30 nmol/l)
Otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l)
Tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l)

Alarmerande brist på D-vitamin och tillskott som led i behandling

Det visade sig att de inlagda covid-19-patienterna i genomsnitt hade en nivå av D-vitamin som låg på 13 nmol/l, vilket är alldeles för lågt. Och hos 45 procent var nivån under 12 nmol/l. De alarmerande låga nivåerna av D-vitamin hos de inlagda covid-19-patienterna avslöjar ett markant samband, eftersom det bara är 13 procent av den allmänna armeniska befolkningen som har motsvarande låga nivåer.
De låga nivåerna av D-vitamin hos de inlagda covid-19-patienterna visar därför att det har en allvarlig negativ effekt på deras immunförsvar och förmåga att hantera virusinfektioner.
Forskarna bakom studien drog därför slutsatsen att det behövs uppföljande studier för att klargöra huruvida behandling med D-vitamin kan skydda mot covid-19, och huruvida behandling med D-vitamin kan göra covid-19-infektioner mindre farliga.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Endocrine.

Tillskott med D-vitamin kan troligtvis reducera dödsfall

I den spanska provinsen Andalusien, började man redan i november 2020 att ge sårbara grupper tillskott med D-vitamin i en särskilt aktiv form. Effekten kom ganska snabbt. Antalet inlagda patienter störtdök, och antalet dödsfall sjönk. Samtidigt steg antalet dödsfall på många andra platser, förmodligen för att bristen på D-vitamin ökar under vintermånaderna. Du kan läsa mer om studien här:

»Covid-19: tillskott med D-vitamin kan kanske reducera dödsfall med så mycket som 82 procent«

Referenser

Lilji Thomas. Vitamin D deficiency associated with higher risk of COVID-19 hospitalization. News Medical Life Sciences. Jan 21, 2021

Lobachevsky University. Scientists have identified the role of chronic inflammation as the cause of accelerating aging. Medical Xpress. 2020

Hutchings, N. et al. Patients hospitalized with COVID-19 have low levels of 25-hydroxyvitamin D. Endocrine.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/piv-derfor-lider-maend-mere-under-influenza

  • Skapad