Skip to main content

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfall

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfallEnligt en retrospektiv studie av äldre covid-19-patienter hänger brist på D-vitamin samman med svåra lungsymtom, längre sjukdomsförlopp och större risk för dödsfall. Samtidigt är det problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, vårdhemsboende och andra sårbara grupper. En rad forskare och läkare rekommenderar därför att regeringar runt om i världen tillför tillskott med D-vitamin i sina kampanjer som en nödvändig strategi i kampen mot covid-19 och mutationer. Detta framgår av en ny studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att brist på D-vitamin är en riskfaktor för alla åldersgrupper. Så hur mycket D-vitamin har vi egentligen behov av under livet, om nivån i blodet ska vara optimal?

Syftet med den nya studien var att avslöja huruvida blodets nivå av D-vitamin hängde samman med en rad kliniska parametrar hos äldre inlagda covid-19-patienter.
I studien deltog 66 covid-19-patienter med en genomsnittsålder på 76 år. Dessa jämfördes med en frisk kontrollgrupp, som matchade med avseende på ålder och kön.
Forskarna mätte patienternas lungfunktion, blodets innehåll av D-vitamin samt CRP (C-reaktivt protein), som är en markör för inflammation. Forskarna noterade också hur länge patienterna var inlagda och hur länge de hade symtom.
Det visade sig att de patienter som var inlagda med covid-19 hade signifikant lägre nivåer av D-vitamin i blodet jämfört med den friska kontrollgruppen.
Det fanns också ett signifikant samband mellan de låga nivåerna av D-vitamin i blodet och mängden CRP. Detta indikerar att brist på D-vitamin ökar olämpliga och våldsamma inflammationer, vilka är en viktig orsak till att covid-19-infektioner blir komplicerade och livshotande.
Forskarna fann också att de låga nivåerna av D-vitamin i blodet var direkt relaterade till allvarliga lungkomplikationer.
Slutligen fann forskarna att låga nivåer av D-vitamin i blodet var signifikant förbundna med längre sjukhusvistelser och större risk att dö av sjukdomen.
Forskarna drar därför slutsatsen att brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga lungkomplikationer, längre sjukhusvistelser och större risk att dö av en covid-19-infektion.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.
Eftersom studien bara omfattade ett fåtal patienter hänvisar forskarna också till andra studier som också avslöjar hur D-vitaminbrist ökar risken för smitta, allvarliga komplikationer och större risk att dö av en covid-19-infektion.
Det är redan känt att brist på D-vitamin är vanligt bland mörkhyade, överviktiga, diabetiker, patienter med högt blodtryck och vårdhemsboende som tillhör riskgrupperna. Den utbredda bristen på D-vitamin kan också förklara varför uppenbart friska människor kan få allvarliga komplikationer i samband med covid-19. För även om man inte märker en brist på D-vitamin som sådan, kan immunförsvaret inte fungera effektivt eller normalt.

Den egna produktionen av aktivt D-vitamin hämmas av:

 • Vintermånader
 • Inomhuslivsstil
 • Åldringsprocesser
 • Mörk hy
 • Övervikt och diabetes
 • Solskyddsfaktor

Hur skyddar D-vitamin mot smitta och komplikationer?

Covid-19 angriper olika celler som har ACE2-receptorer på ytan. ACE2 är en central komponent i RAS-systemet (renin–angiotensinsystemet), som kontrollerar blodtrycket genom att reglera mängden vätska i kroppen.
En infektionen med covid-19 inleds i allmänhet när viruset via ACE2-receptorerna infekterar celler i näsan. Om immunförsvaret fungerar optimalt bör det slakta virus innan de hinner föröka sig och sprida sig. Men om immunförsvaret inte fungerar optimalt kan covid-19 föröka sig i näscellerna och sprida sig till andra celler med ACE2-receptorer i luftvägarna, artärerna, hjärtat, tarmarna och njurarna. Detta kan således förklara några av symtomen, när dessa organ och vävnader blir infekterade. För covid-19 angriper inte bara celler med ACE2-receptorer. Covid-19 kan också uppreglera ACE2-receptorer i vävnader som lungor och cirkulation, vilket bidrar till att det hela kan löpa amok. Dels för att viruset sprider sig våldsamt, dels för att RAS-systemet hamnar ur balans. Samtidigt finns det en risk att immunförsvaret löper amok med cytokinstorm och hyperinflammation, vilket förstör frisk vävnad.
Immunförsvarets kapacitet är alltså avgörande för huruvida vi avvisar covid-19-smitta, får en mild infektion eller får livshotande komplikationer.
Som bakgrund för den nya studien påpekar forskarna därför att D-vitamin har en betydelse för immunförsvaret och cirkulationen på flera fronter:

 • Det medfödda immunförsvaret, som snabbt bör klara av de flesta infektioner.
 • Det förvärvade immunförsvaret, däribland T-celler, som förstärker immunförsvarets angrepp.
 • Kommunikation mellan immunförsvarets celler och mognad av T-celler.
 • Reglering av T-celler, så att ingen cytokinstorm och hyperinflammation uppstår.
 • Reglering av RAS-systemet (renin–angiotensinsystemet), som spelar en central roll för cirkulationssystemet och njurarna, och som i komplicerade fall påverkas av covid-19.
 • Motverkar mikroblodproppar, vilket bidrar till lungkomplikationer och dödsfall.

En vädjan: Tillskott med D-vitamin är relevant till alla åldersgrupper

Den nya studien är enligt forskarna den senaste i en lång rad studier som visar på sambandet mellan brist på D-vitamin, risken för smitta med covid-19 och svårighetsgraden. Många forskare och medicinska experter har därför vänt sig till världens regeringar, då de borde tillföra tillskott med D-vitamin som en nödvändig strategi i kampen mot covid-19.
Ändå ligger det verkliga behovet av D-vitamin ofta mycket högre än de officiella rekommendationerna, om blodets nivå ska optimeras. Detta beror på många faktorer som kostvanor, gener, exponering för sol, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar.
Ett blodprov kan snabbt avslöja om man har tillräckligt med D-vitamin i blodet. Samtidigt måste man komma ihåg att årstiden spelar en roll, och att brister är vanligast under vintermånaderna och särskilt på våren innan solen står tillräckligt hög på himlen.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram. Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.
EU:s vetenskapliga livsmedelskommitté har fastsatt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin, vilket är 100 mikrogram för vuxna och barn över 11 år.

Blodets innehåll av D-vitamin

 • Blodets innehåll av D-vitamin delas in i vanlig brist (under 30 nmol/l), otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l) och tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l).
 • Enligt flera ledande forskare ligger den optimala nivån på mellan 75–100 nmol/l.

Referenser

Cutolo M et al. Vitamin D and Lung Outcomes in Elderly COVID-19 Patients. Nutrients 2021

Nikki Hancocks. Study backs link between Vitamin D and COVID-19 severity. NUTRAingredients.com. 2021

Lilji Thomas. Vitamin D deficiency associated with higher risk of COVID-19 hospitalization. News Medical Life Sciences. Jan 21, 2021

Lobachevsky University. Scientists have identified the role of chronic inflammation as the cause of accelerating aging. Medical Xpress. 2020

Hutchings, N. et al. Patients hospitalized with COVID-19 have low levels of 25-hydroxyvitamin D. Endocrine.

Michael R Garvin et al. A mechanistic model and therapeutic interventions for COVID-19 involving a RAS-mediated bradykinin storm. eLife Jul 7, 2020

JoAnn E. Manson. Commentary. Eliminating vitamin D deficiency during the COVID-19 pandemic. A call to action. Metabolism Clinical and Experimental. July 23, 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Supressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

 • Skapad