Skip to main content

Effekten av D-vitamintillskott på den psykisk hälsan hos patienter med tarmsjukdomar

Effekten av D-vitamintillskott på den psykisk hälsan hos patienter med tarmsjukdomarInflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och irritabel tjocktarm (IBS) är ofta förekommande kroniska tarmsjukdomar. Tidigare studier visar att tillskott med D-vitamin kan lindra lokala symtom genom att stärka immunförsvaret och reglera inflammationer. I en ny översiktsartikel har forskarna tittat närmare på hur tillskott med D-vitamin också kan förbättra den psykiska hälsan hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och irritabel tjocktarm.

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) omfattar ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom behandlas med olika typer av läkemedel, och i svåra fall operation av drabbade tarmområden (kolektomi).
Förekomsten av kroniska tarmsjukdomar har ökat kraftigt under de senaste årtiondena, där stress, dåliga kostvanor, antibiotika, överväxt av skadliga bakterier och svampar samt överkänslighet mot mat kan spela roll.
Inflammatoriska tarmsjukdomar och irritabel tjocktarm har en stor påverkan på livskvaliteten, och det beror mycket på sjukdomens typ och svårighetsgrad. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och irritabel tjocktarm har följaktligen fler psykiska sjukdomar jämfört med den allmänna befolkningen. Det gäller exempelvis depression och ångest. Därför är det relevant att titta närmare på vad som kan förbättra den psykiska hälsan hos patienter med dessa utbredda tarmsjukdomar.

  • Ulcerös kolit är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i tjocktarmen, och symtomen kan vara smärta, blodig och frekvent avföring (diarré), trötthet, sjukdomskänsla och anemi (blodbrist).
  • Crohns sjukdom är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som kan sitta var som helst i mag-tarmkanalen, men mest i övergången mellan tunn- och tjocktarmen. Symtomen är oftast smärta i magen och diarré samt viktnedgång, feber och trötthet.
  • Irritabel tjocktarm drabbar cirka 15 procent av befolkningen, och sjukdomen är förknippad med uppblåsthet, smärta och växlande tarmrörelser.

Bakgrund för att titta närmare på kosten och betydelsen av D-vitamin vid tarmsjukdomar

Flera metaanalyser har tidigare visat att en förbättring av kosten kan minska symtom på ångest och depression. Samtidigt är en förbättring av kosten viktiga inslag i behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom och irritabel tjocktarm.
Ändå kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin genom kosten, och det antas att runt en miljard människor lider brist på D-vitamin.
Det är redan känt att D-vitamin spelar en stor roll för hjärnan, nervsystemet och den psykiska hälsan. Flera studier och metaanalyser har alltså redan visat att tillskott med D-vitamin kan minska symtom på ångest och depression.
Baserat på denna kunskap ville forskarna bakom den nya översiktsartikeln titta närmare på vilken effekt tillskott med D-vitamin har på den psykiska hälsan hos vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom och irritabel tjocktarm.

D-vitamintillskott har en positiv effekt på den psykiska hälsan

Forskarna utförde en systematisk genomgång av olika databaser med studier om D-vitamin och tarmsjukdomar fram till september 2021. Forskarna avslutade med att granska 10 relevanta studier, varav fyra behandlade inflammatoriska tarmsjukdomar och sex behandlade irritabel tjocktarm.
Alla studier behandlade i vilken utsträckning olika doser av D-vitamin påverkade symtomen vid omtalade tarmsjukdomar jämfört med placebo. Tillskott med D-vitamin gavs i minst sex veckor. De dagliga doserna av D-vitamin låg huvudsakligen på 25–125 mg om dagen, och patienternas nivå av D-vitamin mättes också i blodet.
Den psykiska hälsan bedömdes särskilt utifrån livskvalitet, depression och ångest.
De flesta av studierna visade att tillskott med D-vitamin hade en positiv effekt på den psykiska hälsan hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och irritabel tjocktarm.
Forskarna bakom översiktsartikeln kommer dessutom in på att de kroniska mag-tarmsjukdomarna i fråga kan kopplas till många andra psykiska problem, som bland annat stress, nervositet, låg självkänsla, ensamhet och självmordstendenser. Därför finns det ett stort behov av att förbättra behandlingarna av kroniska mag-tarmsjukdomar och åtföljande psykiska sjukdomar.
Enligt forskarna bakom den nya översiktsartikeln kan tillskott med D-vitamin därför vara relevanta för att förbättra den psykiska hälsan och forskarna efterlyser fler studier på området.
Den nya översiktsartikeln, som har publicerats i Nutrients, ligger i linje med tidigare studier som visar på ett samband mellan D-vitamin och tarmsjukdom.

Tarmfunktion och psykisk balans

Tarmen kallas också för vår tredje hjärna. Det beror på att tarmens miljarder bakterier bildar många av de signalämnen som får hjärnan att fungera normalt. Obalanser i tarmens bakterieflora kan därför leda till störningar som depression och andra psykiska störningar.

Samband mellan D-vitaminbrist, inflammationer och irritabel tjocktarm

Man har funnit låga nivåer av D-vitamin vid inflammatoriska tarmsjukdomar och irritabel tjocktarm i många studier. Det går ut över tarmens immunförsvar, som har den största kontakten med mikroorganismer från miljön. Brist på D-vitamin ökar också risken för kroniska inflammationer.
I en studie från Saudiarabien deltog 112 vuxna individer med irritabel tjocktarm och D-vitaminbrist. En grupp fick 50 mikrogram D-vitamin dagligen i sex månader, och den andra gruppen fick placebo under sex månader. Det visade sig att de patienter som fick tillskott med D-vitamin i sex månader hade uppnått signifikanta förbättringar av sina symtom på irritabel tjocktarm jämfört med placebogruppen. Studien har publicerats i tidskriften The Saudi Journal of Gastroenterology.

Utbredd brist på D-vitamin och relevanta tillskott

På våra breddgrader är sommarsolen den viktigaste källan till D-vitamin, men vintermånaderna och den moderna inomhuslivsstilen gör att många hamnar i underskott.
Äldre, överviktiga, diabetiker och människor med mörk hud har dessutom svårare att bilda vitaminet.
Behovet av D-vitamin är individuellt, och det finns starka tillskott på marknaden som kan vara relevanta för patienter med kroniska tarmsjukdomar.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

D-vitaminets betydelse för tarmhälsan och den psykiska hälsan

  • Viktigt för tarmens immunsystem som ska angripa skadliga bakterier och svampar.
  • Motverkar inflammationer som kan vara involverade i både tarmsjukdomar och depression.
  • Betydelse för flera av hjärnans funktioner.
  • Uppbyggande och skyddande effekt på neuroner.
  • Aktivering av tryptofan och därmed ökad serotoninsyntes, vilken hämmas under depression.

Referenser

Dominika Glabska et al. Vitamin D Supplementation and Mental Health in Inflammatory Bowel Diseases and Irritable Bowel Syndrome Patients: A Systematic Review. Nutrients 19 October 2021

Dogan-Sander et al. Inflammation and the Association of Vitamin D and Depressive Symptomatology. Nutrients 2021

Xi-Xi Li et al. Vitamin D deficiency associated with Crohn´s disease and Ulcerative colitis: a meta-analysis of 55 observational studies. Journal of Translational Medicine 2019

Shi, Sheng-Mei MB et al. Effectiveness of vitamin D for irritable bowel syndrome. Medicine 2019

Doaa El Amrousy et al. Vitamin D supplementation in adolecents with irritable bowel syndrome: Is it useful. A randomized controlled trial. Saudi J Gastroenterol 2018

Simon Tazzyman et al. Vitamin D associates with improves quality of life in participants with irritable bowel syndrome: outcomes from a pilot trial. BMJ Open Gastroenterology 2015

  • Skapad