Skip to main content

Q10 som ett naturligt anti-age-preparat

- som också kan förhindra kroniska sjukdomar och förtida död

Q10 som ett naturligt anti-age-preparatVi blir fler äldre och vill gärna vara alerta, fysiskt aktiva och njuta av livet in i det sista. Ändå finns det många medelålders och äldre människor som känner sig trötta och svaga, eller så lider de av kroniska sjukdomar som försämrar livskvaliteten och är förbundna med en kortare livslängd. I boken Coenzyme Q10 – an Insider's Guide kommer dr William V. Judy närmare in på hur Q10 på cellplan kan bromsa åldringsprocesser genom att öka energinivån, stödja hjärtat, förebygga åderförkalkning och andra kroniska sjukdomar, som är knutna till åldringsprocesserna. Tillskott med Q10 kan till och med minska risken för förtida död med upp till 50 procent i kombination med selen. Dr William V. Judy lägger dessutom vikt vid att Q10-tillskott bör vara av läkemedelskvalitet, som vi kan ta upp och utnyttja.

Dr William V. Judy, som idag är en frisk och kry man i 80-årsåldern, är en av de första och största pionjärerna inom Q10-forskningen. Han är grundare av och ordförande på SIBR Research Institute. Han har också sin egen berättelse om Q10. Som 60-åring fick han nämligen en livshotande hjärtinfarkt, varefter han tog stora doser Q10 som hans fru tog med från sjukhuset. Han återhämtade sig förbluffande snabbt. Och även om han senare fick en pacemaker på grund av skadorna från hjärtinfarkten, har han sedan dess kunnat arbeta optimalt, resa världen över för att föreläsa samt njuta av livet, familjen och barnbarnen. Tack vare Q10-tillskott, som enligt hans egna ord har räddat hans liv, och som han fortfarande tar för att hålla sig frisk – både fysiskt och mentalt.

Åldrande är inte en sjukdom

Vår hälsa och livslängd beror på ett antal faktorer som omfattar gener, miljö, kost och livsstil. Men även om man är genetiskt predisponerad för en sjukdom, är det vanligtvis faktorer som miljö, kost eller livsstil som utlöser generna. Därför kan vi själva göra mycket i förebyggandet.
Kroniska sjukdomar är orsaken till de flesta dödsfall, och de är också förbundna med en sämre livskvalitet. Dels på grund av själva sjukdomen, dels på grund av biverkningar som ofta följer med det föreskrivna läkemedlet.
Dr William V. Judy, som 2018 var på en ICQA-konferens (International Coenzyme Q10 Association) vid Columbia University i New York, drar sig till minnes några av föreläsarnas ord: ”åldrande är inte en sjukdom” och ”åldrande är något vi själva kan påverka”.
Båda föreläsarna kom sedan närmare in på hur tillskott med Q10 kan hjälpa oss att känna oss ungdomliga och energiska även i hög ålder, och hur flera studier bekräftar detta.
Ämnet är mycket aktuellt eftersom det finns ett ökande antal äldre människor över hela världen, vilket är förbundet med många hälsomässiga, medicinska och socioekonomiska utmaningar. Så låt oss först titta närmare på vad åldringsprocesser egentligen är för något.

Åldringsprocessernas karaktärsdrag och biologisk ålder

Man kan naturligtvis se att äldre (65–85 år) och riktigt gamla (över 85 år) ser annorlunda ut i sin fysiska framtoning. Åldringsprocesserna sker gradvis och kännetecknas i grova drag av:

 • Förlust av ben- och muskelmassa.
 • Mindre energi.
 • Förlust av kognitiva färdigheter.
 • Ökad risk för cancer, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och olika neurologiska sjukdomar som demens och Alzheimers.
 • Minskad blodsockeromsättning och ökad risk för diabetes 2.
 • Sämre upptag av näringsämnen och trög matsmältning.
 • Nedsatt immunförsvar.

Det enda som inte förändras med tiden är datumet på vårt födelsebevis. Men även om vi betraktar den ålder som anges i detta som vår verkliga ålder, talar man också om den så kallade biologiska åldern, som mer uttrycker en persons verkliga fysiska och mentala tillstånd. Följaktligen kan en person på 65 år ha en biologisk ålder på 50 – och vice versa.

Enligt dr William V. Judy är en av de mest utmärkande kännetecknen vid åldringsprocesserna att det finns mindre Q10 i blodet, vilket går ut över en mängd vitala funktioner.

Mekanismer under åldringsprocesserna

Det verkar inte som om det finns några speciella gener som predisponerar för tidiga eller sena åldringsprocesser. Men forskarna har identifierat flera mekanismer som avslöjar hur åldringsprocesserna fungerar. De går i korta drag ut på följande, vilket diskuteras mer detaljerat.

 • Oxidativa skador orsakade av fria radikaler.
 • DNA-skador.
 • Proteinskador.
 • Dysfunktion i cellsignaleringen.
 • Dysfunktion i mitokondrierna, som är cellernas energiproducerande kraftverk.
 • Som ett resultat härav dysfunktion i vävnader och organ.

Q10 skyddar mot åldringsmekanismer på flera fronter

Q10 är en enastående molekyl som ingår i alla cellers energiomsättning. Utan Q10 dör vi inom loppet av några få sekunder. Kroppens celler bildar den största mängden Q10, och levern är den största leverantören. Organ som hjärta, lever, lungor, njurar och hjärna innehåller mest Q10, eftersom det finns en stor energiomsättning där.
Q10 uppträder i två olika former:

 • Den oxiderade formen, ubikinon, med särskild betydelse för cellernas energiomsättning.
  Denna finns primärt i mitokondrierna.
 • Den icke-oxiderade formen, ubikinol, med särskild betydelse som antioxidant.
  Denna finns främst i blodet.

Med hjälp av enzymprocesser omvandlas ubikinon och ubikinol ständigt från den ena formen till den andra, beroende på cellernas och kroppens behov.
Hos människan har Q10 sammanfattningsvis följande vitala funktioner under hela livet:

 • Ingår i mitokondriernas energiomsättning (ATP).
 • En antioxidant som skyddar fettämnen, celler och mitokondrier mot fria radikaler.
 • Involverad i aktiveringen av DNA och proteiner som är viktiga för cellsignalering.
 • Involverad i reparationer av skadat DNA.
 • Motverkar oxidativ stress.
 • Förbättrar endotelcellernas funktion och skyddar därmed mot åderförkalkning.
 • Motverkar inflammationer, som är involverade i de flesta kroniska sjukdomar, även om de inte märks direkt.

Förmågan att bilda Q10 minskar med åldern och i andra situationer

Kroppens förmåga att bilda Q10 minskar gradvis från 20-årsåldern. Följaktligen kommer en 65-åring normalt bara att bilda hälften så mycket Q10 som en 25-åring.
Kolesterolsänkande läkemedel, vissa sjukdomar och fysisk inaktivitet försämrar också den egna produktionen.
När det finns mindre Q10 i blodet går det särskilt ut över cellernas energiproduktion och organ som hjärtat, lungorna, njurarna, levern och hjärnan, som har ett stort behov av Q10.
Cellerna blir också mer sårbara för oxidativ stress, som är den röda tråden i åldringsprocesserna och många kroniska sjukdomar.

Figuren visar hur innehållet av Q10 minskar med åldern i olika organ

Figuren visar hur innehållet av Q10 minskar med åldern i olika organ

Q10 skyddar mot oxidativ stress och molekylskador

Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.
Fria radikalerna är en biprodukt av vår egen andning, och mängden ökar under åldringsprocesser, stress, inflammationer, förgiftning, tobaksrökning och bestrålning. Fria radikaler är några aggressiva molekyler med en oparad elektron, och i jakten på den saknade elektronen skapar de kedjereaktioner inuti cellerna och mellan cellerna. Cellmembranens lipider (fettämnen) samt DNA och mitokondrier är särskilt sårbara. De fria radikalernas angrepp kan jämföras med en bil som rostar och förlorar sina köregenskaper.
Ledande forskare, som den kända cellbiologen Bruce H. Lipton, betraktar cellmembranet som cellens hjärna, som via signaler utifrån ger besked till cellkärnan om vilka gener som ska aktiveras. Därför är de oxidativa skadorna på cellmembranen särskilt problematiska.
Det är också problematiskt när mitokondrierna attackeras, eftersom de har sitt eget DNA (mtDNA) och många andra funktioner som reglering av cellens ämnesomsättning, kalciumsignalering, syntes av steroidhormoner, reglering av membranpotentialen (cellytans elektriska spänningsskillnad) och apoptos (programmerad celldöd).
Vårt enda skydd mot de fria radikalerna är olika antioxidanter, där Q10 spelar en mycket speciell roll som inga andra antioxidanter kan ersätta.

Många åldringsprocesser beror på dåligt fungerande mitokondrier.

Brist på Q10 kan kanske leda till demens

Hjärnan använder mycket energi, och därför har den också behov av mycket Q10. Vi vill gärna vara alerta in i det sista, men många äldre drabbas av demens, vilket först och främst visar sig genom dåligt minne och försämrad funktionsförmåga i vardagen. Demens kommer ofta smygande, och i början är det svårt att avgöra om det handlar om en sjukdom. Enligt en japansk studie publicerad i tidskriften Atherosclerosis är låga nivåer av Q10 i blodet förknippade med en högre risk för att utveckla demens. Forskarna antar därför att blodets nivå av Q10 kan bidra till att förutsäga risken för sjukdomsutveckling.
Q10:s förmåga att skydda mot demens kan bero på flera faktorer. Nämligen att Q10 ingår i cellernas energiomsättning, att Q10 skyddar neuronerna och mitokondrierna från fria radikaler och oxidativ stress, och att Q10 skyddar mot förkalkningar i hjärnan.

Q10, muskler, träning och vitalitet

Med åldern ökar den oxidativa skadan av mitokondriernas DNA i musklernas celler. Detta bidrar till åldersrelaterad förlust av muskelmassa. I detta avseende kan tillskott med Q10 minska de oxidativa skadorna och minska förlusten av muskelmassa. Speciellt i kombination med träning eller andra aktiviteter där musklerna används. För det är känt att koncentrationen av Q10 är relativt högre hos äldre personer som är fysiskt aktiva.
En svensk studie, där en grupp äldre friska under flera år tog tillskott med Q10 och selenjäst, visade att de uppnådde bättre fysisk kondition och mer vitalitet. Studion heter KiSel-10 och förtjänar mer publicitet.

Q10-molekylen fungerar som ett unikt redoxpar

Q10:s förmåga att fungera i en icke-oxiderad och i en oxiderad form gör att den kallas ett redoxpar. Följaktligen interagerar molekylen mellan två separata och livsviktiga funktioner som inget annat kan ersätta. Samtidigt finns det behov av selen för att interaktionen ska äga rum.

KiSel-10-studien: Bättre livskvalitet och halvering av dödsfall

KiSel-10-studien är epokgörande, eftersom den utfördes på äldre, friska personer. Syftet med studien var egentligen att visa på om tillskott med Q10 och selen skulle kunna minska de pågående åldringsprocesserna och förlänga livslängden.
Studien omfattade 443 äldre män och kvinnor (70–88 år). Den ena gruppen fick en kombination av 200 mg Q10 om dagen och 200 mikrogram selenjäst. Båda produkterna hade läkemedelskvalitet. Den andra gruppen fick identisk placebo.
Studien utfördes av den svenska kardiologen Urban Alehagen och hans forskarteam från Linköpings universitet och Karolinska Institutet i Stockholm.
Kombinationen av Q10 och selen var relevant. Dels för att äldre bildar mindre Q10, och dels för att jorden i Europa är fattig på selen, vilket har betydelse för att Q10 ska kunna växelverka mellan de två formerna.
KiSel-10-studien avslöjade att de deltagare som fick Q10 och selenjäst hade:

 • Bättre livskvalitet.
 • Bättre hjärtfunktion.
 • Färre sjukhusinläggningar.
 • 53 procent färre dödsfall.

KISEL-10-studien har publicerats i tidskriften International Journal of Cardiology.

En uppföljning av den svenska studien efter tio år och en efter 12 år visar dessutom att behandlingen med Q10 och selenjäst också har en markant långsiktig effekt på hjärtfunktionen och livslängden. Man kan förmodligen förvänta sig en ännu större effekt, om man fortsätter med tillskotten.

Kronisk hjärtsvikt drabbar miljontals människor världen över

Statistiken visar att cirka 33 procent inte lever ett år efter det att de har varit inlagda på sjukhus med hjärtsvikt första gången.

Kolesterolsänkande läkemedel, Q10 och åldringsprocesser

Cirka 600 000 danskar tar varje dag statiner mot högt kolesterol, och det kan i sig påskynda åldringsprocesserna. Det beror på att statiner verkar genom att blockera ett leverenzym (HMG-CoA), som vi också använder för att bilda Q10. Det betyder med andra ord att statiner också hämmar produktionen av Q10. Det går särskilt ut över de organ som har ett stort energibehov. Därför är statinets utbredda biverkningar vanligtvis trötthet, koncentrationssvårigheter, muskelsmärta och känslan av att vara gammal fysiskt och mentalt. På lång kan det också ge andra biverkningar, eftersom brist på Q10 som en unik antioxidant ökar risken för oxidativ stress. Därför rekommenderas tillskott med 100 mg Q10 dagligen till statinanvändare.

Diabetes, Q10 och statiner

Allt fler drabbas av diabetes 2, och äldre är särskilt utsatta. Diabetes är bland annat förbundet med hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för cancer, vilket minskar den förväntade livslängden. Tidigare studier har visat att tillskott med 200 mg Q10 dagligen i tre månader har minskat den oxidativa stressen, och därmed även risken för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.
Tillskott med 100 mg Q10 under tre månader har avsevärt minskat de involverade inflammationerna vid diabetisk neuropati. Sjukdomen orsakas av skador på nervsystemet, som reglerar hjärt-kärlfunktionen, och komplikationen är kopplad till en ökad risk för sjuklighet, amputationer och dödsfall.
Det visar sig dessutom att användningen av statiner (särskilt Simvastatin) medför en ökad risk för att utveckla diabetes 2 med 10–40 procent.
Det är därför en paradox att statiner ökar risken för diabetes, som i sig själv ökar risken för åderförkalkning och hjärtsvikt.

Paradentos och hjärt-kärlsjukdomar

Paradentos är en utbredd tandsjukdom som är särskilt vanlig hos vuxna och äldre. Patienter med paradentos lider brist på Q10 i tandköttet, och flera studier har visat att tillskott med Q10 kan ha en positiv inverkan på den fruktade sjukdomen, som inte bara får tänderna att falla av, utan också ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
Många tandläkare har gradvis lärt sig att diverse kroniska sjukdomar i själva verket är infektioner i blodet, som bland annat kan överföras från bakterier i det sjuka tandköttet.
För att förebygga paradentos är det också viktigt att ha en noggrann tandhygien efter varje måltid, och att tandläkaren tar bort eventuellt plack.

Andra sjukdomar och slutsats

I boken Coenzyme Q10 – an Insider's Guide kommer dr William V. Judy också in på andra sjukdomar som hjärtsvikt, högt blodtryck, cancer, migrän, kroniskt trötthetssyndrom och neurodegenerativa sjukdomar, där oxidativ stress och skador på mitokondrierna kan vara inblandade.
Många av de åldersrelaterade sjukdomarna hänger i allmänhet samman med den sjunkande egenproduktionen av Q10, som försämrar cellernas energiproduktion och gör dem mer sårbara.
Dr William V. Judy drar därför slutsatsen att det är lämpligt att ta tillskott med Q10, så att man kompenserar för den fallande egenproduktionen och bromsar åldringsprocesserna. Han skriver dessutom att det finns bevis för att:

 • Tillskott med Q10 kan tränga ända in i mitokondrierna och stödja deras produktion av energi i form av ATP.
 • Tillskott med Q10 skyddar mitokondrierna mot oxidativ stress.
 • Tillskott med Q10 förbättrar cellernas reparation av skadat DNA.
 • Tillskott med Q10 reglerar inflammationer via signalaktiviteter.

Sammanfattningsvis citerar dr William V. Judy en av de första och största pionjärerna inom Q10-forskning, nämligen Karl Folkers, som har sagt:

”Q10 botar inte vad som helst. Men Q10 är grundläggande för cellernas förmåga att producera energi, och utan energi finns det inget liv.”

Det är viktigt att välja en Q10-produkt i läkemedelskvalitet

I boken kommer dr William V. Judy flera gånger in på att kvaliteten på en Q10-produkt har avgörande betydelse för resultatet av olika studier. Även om en patenterad Q10-produkt har visat goda resultat i flera studier kan det inte överföras till andra Q10-produkter. Detta beror på att vi har svårt att ta upp Q10 om inte Q10-ämnet löses upp helt i enstaka molekyler, och därtill krävs det en särskild oljeupplösning och uppvärmningsteknik.
Därför rekommenderar dr William V. Judy också att man väljer en Q10-produkt i läkemedelskvalitet, där det ställs stora krav på innehåll och kvalitet.
Som nämnts finns Q10 tillgängligt i två former – ubikvinon och ubikinol. I de allra flesta studier har man använt ubikvinon, som är mer stabil, och som omvandlas till ubikinol vid behov.
I samband med Q10-tillskott är det mest avgörande därför att välja en produkt i läkemedelskvalitet som kan tas upp, och som når helt in i cellernas mitokondrier.
Enligt KiSel10-studien kan man med fördel komplettera behandlingen med selenjäst. Detta eftersom jorden i Europa är fattig på selen, och selenet är viktigt för att Q10 ska kunna växelverka mellan de två formerna.

Referenser

William V. Cody. Coenzyme Q10. An Insider´s Guide. Ny Videnskab 2018

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Momiyama Y. Serum coenzyme Q10 levels as predictor of dementia in a Japanese general population. Atherosclerosis. 2014

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Hannou SA et al. Fructose metabolism and metabolic disease. J. Clin Invest 2018

Bruce H. Lipton. Intelligente celler. Borgen 2009

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

 • Skapad