Skip to main content

Utbredd selenbrist ökar risken för att dö av covid-19

Utbredd selenbrist ökar risken för att dö av covid-19Spårämnet selen har en förbisedd betydelse för ett välfungerande immunförsvar, och utbredd brist ökar risken för att dö av covid-19. Detta framgår av en större tysk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Forskarna drar därför slutsatsen att statusen för patienternas selennivåer i blodet kan ge viktig diagnostisk information. Forskarna drar också slutsatsen att tillskott med selen kan vara nödvändigt i behandlingen av patienter med covid-19, där äldre, diabetespatienter och andra med kroniska sjukdomar är särskilt utsatta för livshotande komplikationer. Eftersom jorden i Europa och stora delar av världen är fattig på selen bör vi i allmänhet lägga mer fokus på att få tillräckliga mängder av detta viktiga näringsämne, vilket också gäller i förebyggandet av covid-19 och andra virusinfektioner. Det tyder samtidigt på att de officiella rekommendationerna, RI, inte täcker kroppens verkliga behov.

Selen finns bland annat i fisk, ägg, inälvsmat, spannmålsprodukter och paranötter. Men det antas att en miljard människor lider brist på selen, främst på grund av utarmad jord. Därför ville de tyska forskarna titta närmare på selenets betydelse för immunförsvaret hos patienter med covid-19-infektioner, och om det finns ett samband mellan kroppens selenstatus och livshotande komplikationer.

  • Jorden är selenfattig i Europa såväl som stora delar av Kina, Indien, Sydamerika, södra Afrika och sydvästra USA.
  • Selenfattiga grödor påverkar hela näringskedjan.

Varför kan covid-19 vara både ofarligt och livshotande?

När vi får en infektion använder immunförsvarets vita blodkroppar bland annat fria radikaler som aggressiva missilvapen. Produktionen av inflammationsfrämjande cytokiner efterlämnar också kaskader av fria radikaler. Det är samtidigt viktigt att de fria radikalerna är under kontroll, så att ingen oxidativ stress uppstår, varvid det föreligger en obalans mellan fria radikaler och skyddande antioxidanter.
De flesta som får en infektion med covid-19 upplever ett milt influensaliknande förlopp. Men om det föreligger en brist på antioxidanter som selen ökar dock risken för oxidativ stress och ett rubbat immunförsvar. När infektioner med covid-19 blir livshotande och de svagaste patienterna dukar under beror det inte på viruset som sådant. Det beror på att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm och hyperinflammation, som angriper friska vävnader och orsakar akut andningssvikt. Tillståndet kallas ARDS (akut andningsbesvärssyndrom), och det kan också förekomma sekundära skador på kretsloppet och andra organ. De tyska forskarna hävdar dessutom att immunförsvaret initierar samma okontrollerade mekanismer när SARS, blodförgiftning och influensa blir livshotande.

När infektioner med covid-19 blir livshotande beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm och hyperinflammation, som angriper frisk vävnad.

Selenets betydelse för immunförsvaret

Selen ingår i omkring 25 selenberoende proteiner, så kallade selenoproteiner, som har betydelse för energiomsättningen, som antioxidanter och i många andra livsviktiga funktioner.
När det gäller immunförsvaret har de olika selenoproteinerna följande funktioner:

  • Det medfödda immunförsvaret, som slåss mot de flesta bakterier utan att vi märker något alls.
  • Det förvärvade immunförsvaret, som har förmåga att specialisera sig, bilda antikroppar och immunitet.
  • Immunförsvarets kommunikation och celldelning.
  • Kraftfulla antioxidanter, glutationperoxidas (GPx), som motverkar oxidativ stress och skador på frisk vävnad.

Selen motverkar att virus muterar

Virusinfektioner med covid-19, förkylning, influensa och herpes orsakas av olika RNA-virus som är bra på att mutera (ändra antigener), så att immunförsvaret måste börja om igen. Detta gäller särskilt när motståndskraften är nedsatt – och här spelar selen en avgörande roll.
Professor Melinda A. Beck har exempelvis avslöjat att möss som är infekterade med influensavirus A kombinerat med selenbrist drabbas av ökade mutationer i dessa RNA-virus. Möss med selenbrist har därför svårare att bekämpa infektioner med influensavirus, jämfört med möss som inte lider av selenbrist. De infekterade möss som led brist på selen utvecklade också allvarliga lungkomplikationer till följd av infektionerna, medan de möss som hade tillräckligt med selen bara fick milda symtom.
Selen är alltså avgörande för att virus inte muterar, och att infektionerna får ett milt och snabbt förlopp. Det är inte heller någon tillfällighet att flera nya virusstammar – däribland influensa och corona – har kommit från selenfattiga områden i Kina, där smittan också överförs från djur till människor.

Ju mindre selen i blodet, desto större risk för att dö av covid-19

Den nya tyska studien utfördes i ett större samarbete mellan Universitetssjukhuset i Heidelberg och andra hälsovetenskapliga organ. Forskarna tog bland annat blodprover från patienter med covid-19 och undersökte innehållet av selenoprotein P, som används som en markör för kroppens selenstatus, samt aktiviteten av de kraftfulla antioxidanterna glutationperoxidas (GPx).
Forskarna fann ett tydligt samband mellan brist på olika selenoproteiner och risken att dö av covid-19.
Detta kan delvis bero på brist på selen i kosten och det faktum att immunförsvaret använder mycket selen under infektioner, vilket bidrar till en minskning av blodets innehåll.
Det tyder samtidigt på att äldre, diabetiker och andra med kroniska sjukdomar redan i förväg har en låg grad av okontrollerad kronisk inflammation och därmed en större risk för selenbrist. Detta bidrar till att immunförsvaret lättare orsakar cytokinstorm och hyperinflammation, och att infektioner med covid-19 blir livshotande.
Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med selen kan vara nödvändigt vid behandling av patienter med covid-19, så att de återhämtar sig snabbare. Det är till och med en billig och säker behandling på naturens villkor.
Det säger sig självt att selen också har en avgörande betydelse i själva förebyggandet av covid-19 och att eventuella infektioner inte blir komplicerade.

  • När man får en infektion sjunker blodets seleninnehåll drastiskt.
  • Detta beror på att kroppens immun- och antioxidantförsvar kräver mer selen när de är aktiva.

Den nya studien bekräftar tidigare studier

På denna webbplats har vi tidigare nämnt en annan selenstudie som genomfördes av den engelska professorn Margaret Rayman i olika delar av Kina, där det finns en stor skillnad i jordens seleninnehåll.
Det visade sig att patienter med covid-19 hade en mycket större tendens att bli friska i de områden där det finns mest selen i jorden. För det medför att grödorna innehåller mer selen. Samtidigt fann forskarna att förmågan att återhämta sig efter en covid-19-infektion hade ett betydande samband med kroppens selenstatus, som mättes i ett antal deltagares hår i 17 städer utanför Hubei. Däremot var dödssiffran till följd av covid-19-infektioner nästan fem gånger högre i de områden där jorden var mycket selenfattig.
Denna studie har publicerats i The American Journal of Clinical Nutrition.

Officiella rekommendationer för selen är inte optimala

Som nämnts används selenoprotein P som en markör för blodets och kroppens selenstatus. Men studier visar att den officiella rekommendationen, RI, som är satt till 55 mikrogram, inte är tillräckligt för att mätta selenoprotein P. För att mätta selenoprotein P måste man få cirka 100 mikrogram selen om dagen, vilket är ungefär dubbelt så mycket som de officiella rekommendationerna.
Under infektioner kan behovet av selen öka ytterligare.
Tillskott med selenjäst, som innehåller många selenoproteiner, ger en större likhet med selenvariationen i selenrik kost.
Enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre gränsen på 300 mg dagligen.

Obs! Glöm inte D-vitamin, C-vitamin och zink i kampen mot covid-19 och andra virusinfektioner

Som beskrivits i tidigare artiklar på den här webbplatsen har vi också behov av C-vitamin och zink, som också stärker immunförsvaret och motverkar oxidativ stress.

Referenser

Arash Moghaddam et al. Selenium Deficiency is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients 16 July 2020

Zhang J et al. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. The American Journal of Clinical Nutrition. Apr. 2020

James Ives. Researchers identify link between COVID-19 cure rate and regional selenium status. News Medical Apr 29, 2020

Olivia M. Guillan et al. Selenium, Selenoproteins and Viral Infection. Nutrients 2019
Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017

Hoffmann Peter R et al. The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res.

Arthur John R et al. Selenium in the Immune System. The Journal of Nutrition. 2003.

Beck MA, Levander OA. Host nutritional status and its effect on a viral pathogen. J Infect Dis. 2000.

  • Skapad