Skip to main content

Covid-19: Fyra metaanalyser bekräftar D-vitaminets skyddande effekt

Covid-19: Fyra metaanalyser bekräftar D-vitaminets skyddande effektSedan december 2021 har två stora metaanalyser visat att låga nivåer av D-vitamin i blodet ökar risken för covid-19-infektioner, svår sjukdom, intensivvårdsinläggning och dödsfall. En tredje metaanalys har visat att endast 12 procent av de covid-19-patienter som fick D-vitamintillskott hamnade på intensivvårdsavdelning, jämfört med 26 procent av de som inte fick något D-vitamin. En fjärde metaanalys har avslöjat att D-vitamintillskott avsevärt minskar risken för livshotande covid-19-infektioner. Detta gäller särskilt under vintermånaderna och i sårbara grupper som äldre, mörkhyade, överviktiga och kroniskt sjuka, där D-vitaminbrist är mest utbredd. Vid förebyggande och behandling av covid-19 och andra virusinfektioner finns det därför ett alarmerande behov av mer fokus på D-vitamintillskott som optimerar blodnivåerna. Samtidigt måste man vara välförsedd med magnesium som ingår i aktiveringen av D-vitaminet.

Coronavirus är en familj av RNA-virus som muterar hela tiden, och därför har vaccinerna en begränsad effekt. Det vanligaste coronaviruset är orsaken till ofarliga förkylningar. Covid-19 är den nyare varianten som angriper de nedre luftvägarna, där det kan medföra bronkit och lunginflammation i kombination med feber. De flesta som smittas utvecklar inga eller milda till måttliga symtom. Men vid svåra fall kan immunförsvaret överreagera med cytokinstorm och hyperinflammation, så att det uppstå akut andningssvikt, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome). Detta tillstånd är livshotande och orsaken till att de svagaste patienterna avlider. De flesta som får allvarliga komplikationer av covid-19 är över 80 år gamla, eller lider redan av komorbiditeter som högt blodtryck, diabetes och andra kroniska sjukdomar. Ett gemensamt särdrag vid åldringsprocesser och många kroniska sjukdomar är ofta en låg grad av kronisk inflammation i kroppen. Det är alltså ett svagt och rubbat immunförsvar som gör covid-19 farligt – inte coronaviruset som sådant.

D-vitaminets betydelse för immunförsvaret

D-vitamin anses vara ett hormon och reglerar cirka tio procent av våra gener via en rad på-och-av-mekanismer som även omfattar vårt högutvecklade immunförsvar.
C-vitamin har avgörande betydelse för det medfödda immunförsvaret som bekämpar de flesta bakterier utan att vi märker något. I luftvägarna finns det många vita blodkroppar (makrofager) och antibiotiska peptider som kräver D-vitamin för att eliminera virus. Immunförsvarets specialtrupper, T-cellerna, är också beroende av D-vitamin när de ska dela sig explosivt, angripa virus och därefter etablera den effektivaste immuniteten. Om vi lider brist på D-vitamin blir vi lätt smittade. Det kan också uppstå brist i kommunikationen mellan de vita blodkropparna, så att de initierar cytokinstorm och hyperinflammation, vilket gör infektioner komplicerade och i värsta fall livshotande.

D-vitaminets terapeutiska roll vid covid-19

Den första av de fyra metaanalyserna, Prognostic and therapeutic role of vitamin D in COVID-19: systematic review and meta-analysis, publicerades den 11 december 2021. Forskarna ville undersöka hur brist på D-vitamin var förbunden med svårighetsgraden av covid-19 och dödsfall. De ville också undersöka D-vitaminets roll vid behandling. Metaanalysen inkluderade 72 studier och 1 976 099 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Jämfört med de patienter som hade tillräckligt med D-vitamin i blodet löpte de patienter som led brist på D-vitamin:

 • 1,46 gånger större risk att drabbas av covid-19,
 • 1,9 gånger större risk att drabbas av allvarliga komplikationer,
 • 2,7 gånger större risk att drabbas av dödsfall.

Eftersom studierna skiljde sig åt i sin definition av D-vitaminbrist och allvarliga komplikationer var det svårt för forskarna att göra konkreta jämförelser. Ändå visar de många observationsstudierna, som omfattar nästan två miljoner patienter, att brist på D-vitamin inte bara ökar risken för att drabbas av en covid-19-infektion, utan också att infektionen blir komplicerad och livshotande. Det tyder följaktligen på att mer än hälften av de som har avlidit av en covid-19-infektion led brist på D-vitamin.

Blodets D-vitaminstatus och svårighetsgraden av covid-19

Den andra metaanalysen, Vitamin D status and SARS-CoV-2 infection and COVID-19 clinical outcomes, publicerades den 22 december 2021. Forskarna ville undersöka om nivåerna av D-vitamin i blodet var associerade med allvarliga covid-19-symtom (ARDS), inläggning på intensivvårdsavdelning och dödsfall. Denna metaanalys omfattade 54 observationsstudier och 1 403 715 patienter. Blodets nivå av D-vitamin definierades som:

 • Otillräcklig – mindre än 75 nmol/l
 • Brist – mindre än 50 nmol/l
 • Svår brist – mindre än 25 nmol/l

Sjutton av studierna rapporterade ett samband mellan låg D-vitaminstatus och covid-19-infektion. Nio av studierna rapporterade ett samband mellan låg D-vitaminstatus och sjukhusinläggning. 27 av studierna rapporterade ett samband mellan låg D-vitaminstatus och inläggning på intensivvårdsavdelning. Sambandet mellan graden av D-vitaminbrist och risken för inläggning på intensivvårdsavdelning var följande:

 • Allvarlig brist – 2,63 gånger högre risk
 • Brist – 1,16 gånger högre
 • Otillräcklig – 2,83 gånger högre

Forskarna drar därför slutsatsen att patienter med låg nivå av D-vitamin i blodet löper en ökad risk för covid-19-infektion med utveckling av ARDS, vilket kräver inläggning på intensivvårdsavdelning. Risken att avlida av infektionen är också betydligt högre.

Effektiva tillskott med D-vitamin är övertygande

Den tredje studien, The effect of vitamin D supplementation on mortality and intensive care unit admission of COVID-19 patients. A systematic review, meta-analysis and meta-regression, publicerades i maj 2022. Sex av studierna involverade 860 covid-19-patienter som lades in på intensivvårdsavdelning. Av dessa patienter fick 369 D-vitamintillskott och 491 patienter inget tillskott. Det visade sig att 12 procent av de patienter som fick tillskott krävde behandling på intensivvårdsavdelning. Och som jämförelse var det hela 26 procent av de patienter som inte fick något D-vitamin. Risken att hamna på intensivvårdsavdelning var alltså mer än dubbelt så stor hos de patienter som inte fick några tillskott.
Alla data från de sex studierna visade följaktligen att tillskott med D-vitamin har en positiv effekt vid behandling av allvarliga fall av covid-19. Ändå är den optimala dosen fortfarande oklar eftersom det alltså gäller att optimera blodnivån så snart som möjligt. Därför har man i vissa studier använt mycket höga doser och i andra studier har D-vitamin getts i form av kalcidiol (25-hydroxyvitamin D), som kroppen kan utnyttja snabbare.

D-vitamin, covid-19, svårighetsgrad och dödlighet

Den fjärde och sista metaanalysen, Vitamin D and SARS-CoV2 infection, severity and mortality: A systematic review and meta-analysis, publicerades den 6 juli 2022 i PLOS ONE. Här tittade forskarna på både blodets D-vitaminstatus och tillskott. Metaanalysen omfattade 38 studier, varav två var randomiserade, kontrollerade studier. Metaanalysen inkluderade över 200 000 patienter och avslöjade att tillskott med D-vitamin hade en betydande koppling till en lägre risk för infektion med covid-19, såväl som komplikationer och dödsfall som följd. Forskarna fann en särskilt positiv effekt hos äldre patienter bosatta på nordliga breddgrader.

D-vitamin och komorbiditeter

Dessa data visar att hög ålder, övervikt, diabetes, högt blodtryck och andra kroniska sjukdomar ökar risken för att infektioner med covid-19 blir komplicerade och livshotande. De olika komorbiditeterna bidrar därför till att de utsatta patienterna avlider med covid-19 och inte av covid-19. Forskarna antar därför att brist på D-vitamin är en annan komorbiditet. Ett stort antal studier visar också att åldringsprocesser och de aktuella sjukdomarna ofta är förbundna med en kronisk brist på D-vitamin.

Tillskott med D-vitamin och optimalt utnyttjande

De officiella rekommendationerna, RI, ligger på 5–20 mikrogram, med mest till de sårbara grupperna. Dessa förlegade rekommendationer är särskilt avsedda att förebygga benskörhet, och det finns ingen garanti för att de tillgodoser immunförsvaret och andra funktioner i kroppen. Därför är det viktigaste att eftersträva en optimal nivå i blodet under hela året och hela livet, vilken enligt flera ledande forskare bör ligga på mellan 100–120 nmol/l.
Det finns starkare tillskott på marknaden med upp till 100 mikrogram som är säkra att ta.
Det är också viktigt att vara välförsedd med magnesium. Detta beror på att magnesiuminnehållande enzymer är viktiga för att D-vitaminformen från solen och tillskott (kolekalciferol) ska kunna omvandlas till den form som mäts i blodet (25-hydroxyvitamin D3) och sedan till den aktiva formen (1,25-dihydroxyvitamin D3). Det betyder med andra ord att man får ut mer av sitt D-vitamintillskott om man dessutom är välförsedd med magnesium från en grov och grön kost eller tillskott.
När man börjar ta tillskott med D-vitamin bör man vara medveten om att det tar lite tid innan innehållet i blodet och cellerna har optimerats. Man bör också tänka på årstidernas växlingar, eftersom vi inte kan bilda D-vitamin från solen under vintermånaderna.

D-vitaminets mekanismer i relation till covid-19

 • Stärker det medfödda immunförsvaret som bekämpar bakterier utan att vi märker något.
 • Stärker T-celler som ger den bästa immuniteten vid virusinfektioner.
 • Stärker B-celler som producerar antikroppar.
 • Reglerar cytokiner och inflammationer.
 • Upprätthåller integriteten hos endotelcellerna. Dysfunktioner i endotelcellerna bidrar till inflammationer i blodkärl och störningar i koagulationsprocesser, vilket är karakteristiskt för komplicerade covid-19-infektioner.
 • Ökar koncentrationen av enzymet ACE2 (angiotensinomvandlande enzym 2), som hindrar virus från att tränga in i cellerna via ACE2-receptorer.

Referenser:

Harsha Anuruddhika Dissanayake et al. Prognostic and Therapeutic Role of Vitamin D in COVID-19: Systematic Review and Meta-analysis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 11 December 2021

Lacopo Chiodini et al. Vitamin D Status and SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Clinical Outcomes. Frontiers 22. December 2021

Nikolaus Tentolouris et al. The effect of vitamin D supplementation on mortality and intensive care unit admission of COVID-19 patients. A systematic review, meta-analysis and meta-regression. Diabetes Metab. Res Rev. 2022 May

Constanza Gavioli et al. Vitamin D and SARS-CoV-2 Infection, Severity and Mortality: A systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE. July 6, 2022

Mercola. Meta-Analyses Confirm Vitamin D Defends Against COVID. www.mercola.com. September 05, 2022

Mohsen Nabi-Afjadi et al. The effect of vitamin D, magnesium and zinc supplements on interferon signaling pathways and their relationship to control SARS-CoV-2 infection. Clinical and Molecular Allergy. 2021

Daniel Chauss et al. Autocrine vitamin D signaling switches off pro-inflammatory programs of TH1 cells. Nature Immunology. 2021

Purdue University. Researchers study the link between vitamin D and inflammation. ScienceDaily 2021.

Krishna Sriram et al. What is the ACE2 receptor, how is it connected to coronavirus and why might it be key to treating COVID-19? The Conversation. 2020

Qi Dai et al. Magnesium status and supplements influence vitamin D status and metabolism: results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition. 2018

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

 • Skapad