Skip to main content

Tillskott med B-vitaminer skyddar äldre mot demens och Alzheimers

Tillskott med B-vitaminer skyddar äldre mot demens och AlzheimersVi får fler äldre människor i världen och alltfler drabbas av Alzheimers, som är den vanligaste orsaken till demens. Därför bör det läggas mer fokus på detta växande hälsoproblem som har enorma mänskliga och ekonomiska kostnader. Enligt en ny metaanalys verkar det som om tillskott med B-vitaminer kan förebygga och fördröja lätt kognitivt förfall hos äldre, vilket kan vara tidiga tecken på Alzheimers. Det är till och med en billig behandling med stor potential för framtiden.

Risken för att insjukna i Alzheimers sjukdom stiger med åldern, och det visar sig att det sker förändringar i hjärnan årtionden innan sjukdomen kommer till uttryck. I tidiga stadier uppträder en lätt kognitiv funktionsnedsättning med symtom som glömska, förlust av korttidsminne och nedsatt förmåga att lära sig nya saker. Symtomen, som med tiden förvärras, omfattar även afasi (ökande språkproblem), sviktande lokalsinne samt att gå vilse och tappa motivationen. Sjukdomen medför dessutom personlighetsförändringar, och slutar med döden efter 7–10 år.
Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Idag antas det att 50 miljoner världen över lider av demens, och att siffran kommer att stiga till 152 miljoner år 2050. De mänskliga och ekonomiska kostnaderna blir naturligtvis större efterhand som sjukdomen utvecklar sig. Även om en lindrig kognitiv funktionsnedsättning med dåligt minne och förlust av andra kognitiva färdigheter inte nödvändigtvis betyder att man drabbats av Alzheimers sjukdom, kan symtomen ofta vara prekliniska. Det visar sig dessutom att man skulle kunna spara enorma summor om man kan förebygga eller fördröja den lindriga kognitiva försämringen i ett tidigt stadium. Därför påpekar forskarna bakom den nya studien att det borde läggas mer fokus på detta område.

Vad händer i hjärnan vid Alzheimers?

Alzheimers sjukdom gör att nervcellerna i flera områden av hjärnan långsamt blir mindre försvinner och att hjärnan krymper (hjärnatrofi). Ansamlingar av plack (beta-amyloidpeptider) och tau-proteiner har visat sig vara skadliga för nervcellerna och är förbundna med inflammation. Man vet dessutom att förhöjda nivåer i blodet av aminosyran homocystein kan orsaka ackumulering av plack (beta-amyloidpeptider) i hjärnan och förlust av hjärnvävnad.
Homocystein bildas normalt vid nedbrytning av proteiner. Homocystein omvandlas sedan till andra aminosyror med hjälp av B12-vitamin, folinsyra och B6-vitamin. Men om man lider brist på dessa B-vitaminer kan det medföra en förhöjd nivå av homocystein i blodet. Detta kan resultera i skadade blodkärl och nervceller, som är förbundet med Alzheimers, hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Å andra sidan kan B12-vitamin, folsyra och B6-vitamin hjälpa till att sänka blodets nivå av homocystein. Men även om studier har visat att tillskott med B-vitaminer kan sänka nivån av homocystein, har det varit oklart huruvida tillskott kan förebygga kognitiv försämring hos äldre.

Metaanalysen avslöjade B-vitaminernas effekt

I den nya metaanalysen undersökte forskarna 21 randomiserade kontrollerade studier som involverade 7 571 patienter i åldern 60–82 år. Alla patienterna led av lindrig kognitiv funktionsnedsättning och hade en förhöjd nivå av homocystein i blodet.
Deltagarna fick tillskott med B-vitaminer eller placebo. 11 av studierna varade i mindre än ett år och 10 av studierna i mer än 1 år. Deltagarnas kognitiva funktioner bedömdes utifrån specifika formulär. Det visade sig att tillskott med B-vitaminer sänkte blodets nivå av homocystein avsevärt. Tillskott med B-vitaminer kunde samtidigt förebygga förlust av kognitiva färdigheter. Forskarna drog därför slutsatsen att tillskott med B-vitamin kan förebygga eller fördröja åldersrelaterad kognitiv försämring genom att sänka blodets nivå av homocystein.
Den nya metaanalysen har publicerats i tidskriften BMC Geriatrics. Tidigare studier tyder dessutom på att tillskott med B-vitaminer också hjälper till att förebygga inflammation och oxidativ stress i hjärnan, vilket även uppträder vid Alzheimers sjukdom.

Hur får vi tillräckligt med B-vitaminer – och varför är det svårt för äldre?

B-vitaminerna är en grupp vitaminer som arbetar tillsammans som ett komplext biologiskt team i kroppen. Eftersom B-vitaminerna är vattenlösliga och inte kan lagras i kroppen (bortsett från B12-vitamin), behöver vi ett regelbundet intag.
De olika B-vitaminerna finns typiskt i grova och gröna livsmedel som fullkorn, havregryn, baljväxter, grönsaker, frukt, brunt ris, vitlök, nötter, frön, kärnor, tång och särskilt öljäst. Dessutom finns de i lever, kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.
Det bör betonas att B12-vitamin bara finns i animaliska livsmedel. Bristsymtom kommer dessutom smygande, och därför är det många äldre samt veganer/vegetarianer som inte upptäcker sambandet.
Åldringsprocesser kan i sig själva försämra upptaget av B12-vitamin och andra näringsämnen. Många äldre har dessutom ensidiga kostvanor och tar läkemedel som ytterligare hämmar upptaget och utnyttjandet av B-vitaminer. Därför förväxlas särskilt brist på B12-vitamin ofta med demens. Brist på B12-vitamin kan konstateras genom ett blodprov.
På marknaden finns det tillskott med starka B-vitaminer samt tabletter med B12-vitamin, som kan tas upp via munslemhinnan.

  • Alzheimers sjukdom är kopplad till en förhöjd nivå av homocystein i blodet.
  • Det är möjligt att kontrollera homocysteinnivån genom ett vanligt blodprov.
  • En förhöjd nivå kan sänkas genom att ta tillskott med B6-vitamin, folinsyra och B12-vitamin.
  • Annan forskning pekar på att Alzheimers sjukdom dessutom kännetecknas av insulinresistens i hjärnan, och därför kallas sjukdomen också för typ 3-diabetes.
  • Man måste vara medveten om andra faktorer som kostvanor, blodsocker och fysisk aktivitet.

Referenser

Shufeng Li et al. The preventive efficacy of vitamin B supplements on the cognitive decline of elderly adults: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics 16 June 2021

Hui Chen et al. Folic Acid Supplementation Mitigates Alzheimer´s Disease by Reducing Inflammation: A Randomized Controlled Trial. Mediators of Inflammation. 2016

Sybille Hildebrandt. Insulinresistens i hjernen kan udløse Alzheimers. Dagens Medicin. 2016

Diabetes Health. Alzheimers new name: Type 3 Diabetes. 2014

  • Skapad